Etteroppgjør knyttet til momskompensasjonsordningen

Kommunene

Deres ref

Vår ref

Dato

05/2417-50 EVV

05.09.2005

Etteroppgjør knyttet til momskompensasjonsordningen

Stortinget vedtok ved behandlingen av Kommuneproposisjonen 2006 følgende anmodning til Regjeringen:

Stortinget ber Regjeringen ved salderingen av statsbudsjettet for 2005 påse at det skjer en eventuell refordeling av uttrekk og kompensasjon i ordningen med momskompensasjon.

I tråd med de signaler som tidligere er gitt har departementet sett på hvilke utslag innføringen av den generelle momskompensasjonsordningen har gitt for den enkelte kommune i 2004. Ved behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2005 ga Stortinget tilslutning til at 100 mill. kroner fordeles som engangskompensasjon til de kommunene og fylkeskommunene som tapte mest på momskompensasjonsordningen i 2004. Basert på ny informasjon vil regjeringen i nysalderingen av 2005-budsjettet foreslå å øke denne engangskompensasjonen med ytterligere 300 millioner kroner. Dette vil gi tilnærmet full kompensasjon til de enkeltkommuner som har tapt på innføringen av ordningen. Kommuner som tjente på ordningen i 2004 vil få beholde gevinsten.

Tidligere beregninger som departementet har gjort på makronivå, presentert i årets kommuneproposisjon, har vist at samlede kompensasjonskrav i 2004 stemte overens med de beregninger som lå til grunn for uttrekket. Forutsetningen om at reformen ikke skulle medføre en utgift for kommunesektoren som helhet er dermed oppfylt. Dette bildet bekreftes også av de foreløpige tallene for 2005. Med den foreslåtte tilleggsbevilgingen til etteroppgjøret for 2004 vil dermed kommunesektoren samlet sett ha tjent på innføringen av ordningen i 2004.

Departementet har gått gjennom tallene for alle kommuner og beregnet hva det kortsiktige uttrekket for den enkelte ville ha vært dersom man hadde basert seg på informasjon for 2004. Gevinsten/tapet i 2004 vil som følge av overgangsordningen tilsvare 80 prosent av differansen mellom dette beløpet og det faktiske kortsiktige uttrekket. Vedlagt ligger en oversikt over gevinsten/tapet for den enkelte kommune. Kommuner som har minustall i tabellen har tapt på omleggingen og vil motta kompensasjon. Kommuner som har plusstall i tabellen har tjent på omleggingen og vil få beholde gevinsten. Departementet vil presisere at tallene er foreløpige, og at de endelige beregningene vil avvike noe fra disse. For de fleste kommuner vil justeringene som følger av dette være relativt små. For enkelte vil det imidlertid kunne gi større utslag.

Det tas forbehold om at Stortinget gir sin tilslutning til forslaget ved behandlingen av nysalderingen.

Med hilsen

Anne Nafstad Lyftingsmo e.f.
konst. ekspedisjonssjef

Thor Bernstrøm
avdelingsdirektør

Vedlegg: Oversikt over gevinst/tap for den enkelte kommune (foreløpige tall)

Kopi til:
Fylkesmennene