Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Evaluering av estimeringsopplegget i KOMMODE

Prosjekt om beregningsmetoder i utgiftsutjevningen i inntektssystemet for kommunene.

I inntektssystemet for kommunene benyttes det i dag en simultan modell, KOMMODE-modellen, for å analysere effektene av sektorovergripende kostnadsforhold på variasjonene i kommunenes utgifter.

KOMMODE-modellen er utviklet av Statistisk sentralbyrå, og forklarer variasjonen i driftsutgifter per innbygger innenfor 12 ulike tjenesteytende sektorer. Modellen inneholder variabler som er med på å forklare hvorfor utgiftene varierer mellom kommunene, og modellen estimerer parametere som sier noe om i hvor stor grad den enkelte variabelen påvirker utgiftene i den aktuelle sektoren. De senere årene har de estimerte effektene i modellen, særlig knyttet til kommunestørrelse og bosettingsmønster, variert relativt mye fra år til år. Kommunal- og moderniseringsdepartementet satte i 2017 ut et prosjekt for å vurdere denne beregningsmetoden, og KOMMODE-modellen spesielt.

Prosjektet er gjennomført av Senter for økonomisk forskning (SØF), som la fram sin rapport høsten 2018. I prosjektet er det benyttet Monte Carlo-simulering for å evaluere KOMMODE-modellen, og for å få bedre innsikt i egenskapene til denne modellen.

Evaluering av estimeringsopplegget i KOMMODE (pdf)