Evaluering av forsøk med interkommunale barnevern

Rapport fra Telemarksforsking-Bø

Rapport

Evaluering av forsøk med interkommunale barnevern

Kommunal- og regionaldepartementet har siden 2002 gitt tillatelse til gjennomføring av 13 forsøk med interkommunale samarbeid om barnevern. Formålet med forsøkene er blant annet å styrke og utvikle barnevernet og å utvikle mer robuste fagmiljøer. Telemarksforsking-Bø har evaluert seks av de interkommunale samarbeidene, og konkluderer med at alle samarbeidene har bidratt til å styrke fagmiljøene og forbedre kvaliteten på barneverntjenestene. Kommunal- og regionaldepartementet har hatt forslag til nye lovregler om interkommunalt samarbeid ute på høring. Høringsuttalelsene er nå under vurdering, og departementet vil se hen til rapporten fra Telemarksforsking-Bø når det snart blir lagt fram forslag om nye modeller for interkommunalt samarbeid.