Fastsettelse av forskrifter om vern av 28 skogområder i fylkene Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken og Innlandet

Klima- og miljødepartementet tilrår med dette opprettelse av 28 verneområder i skog i medhold av naturmangfoldloven. 18 av områdene er nye naturreservater, 10 områder er utvidelse av eksisterende naturreservater. Tre av områdene er omgjøring fra landskapsvernområde til naturreservat, mens et område er omgjøring fra naturreservat med verneformål kvartærgeologi. Alle områdene er frivillig vern av privateid skog.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)