Forbehold og forutsetninger i søknad om radiokonsesjon

Kanal 2 AS
Postboks 7222
5020 Bergen

Deres ref.

Vår ref.

Dato

2002/3223 ME/ME3 tab:elt

30.09.2002

Forbehold og forutsetninger i søknad om radiokonsesjon

Kultur- og kirkedepartementet viser til Deres søknad av 3. september 2002 om radiokonsesjon. I søknaden blir det presentert en rekke forbehold og forutsetninger. Nedenfor vil departementet kommentere disse nærmere.

Sesongmessige variasjoner i radiotilbudet, jf søknadens punkt 6

De skriver på side sju i søknaden: "Vi tar det for gitt at departementet er innforstått med at det blir aktuelt med sesongmessige variasjoner i radiotilbudet (...)."

Konsesjonen vil bli tildelt etter en "skjønnhetskonkurranse". Minimumskravene i utlysningen representerer departementets absolutte vilkår. Deretter er det opp til søkerne å presentere programplaner. På grunnlag av Deres søknad legger departementet til grunn at de planene som presenteres i søknaden vil kunne bli gjenstand for sesongmessige variasjoner. Departementet tar dette til etterretning og vil legge det til grunn ved vurderingen av søknaden.

Fradragsberettiget konsesjonsavgift, jf søknadens punkt 8.1

I forbindelse med tildeling av konsesjon til riksdekkende reklamefinansiert fjernsyn gav departementet i brev av 29. mai 2001 uttrykk for følgende:

Det følger av skatteloven § 6-10 (3) at immaterielle driftsmidler som er tidsbegrenset kan fradras med like store beløp over driftsmidlets levetid, jf. skatteloven § 14-50. Dersom det ytes et engangsvederlag skal kostnadene fradras etter denne bestemmelsen. Det innebærer at vederlaget skal aktiveres og avskrives med like årlige beløp over konsesjonstidens lengde.

Uttalelsen er fortsatt dekkende for departementets forståelse av de skattemessige spørsmålene.

Eventuell reklamefinansiering av NRK, jf søknadens punkt 8.2

Hvilke krav som i hovedsak vil bli stilt til konsesjonæren fremgår av utlysningsdokumentet. Vi viser også til at ytterligere vilkår kan bli stilt, jf pkt 3, e og pkt 5 første avsnitt. Den fremtidige konsesjonæren må forholde seg til mulige endringer i rammevilkår på lik linje med andre aktører på mediefeltet. Slike mulige endringer vil følgelig ikke gi konsesjonæren noe krav på lempelser i de vilkår som er beskrevet i utlysningen, og som vil bli presisert ved konsesjonstildeling.

Distribusjon, jf søknadens punkt 8.3

Per i dag synes det ikke å være frekvenskapasitet for flere tilnærmet riksdekkende radiokanaler i FM-båndet enn de eksisterende, samt et eventuelt femte riksnett. Det er departementets mål at det femte riksnettet skal nå flest mulig lyttere. Foreløpig ser det imidlertid ut til at et slikt nett neppe vil kunne få mer enn 70 prosent dekning. I lys av dette synes det lite realistisk at det på et senere tidspunkt skal bli plass til ytterligere aktører. Det må likevel understrekes at det er en viktig kulturpolitisk målsetning å utnytte frekvensressursene i FM-båndet best mulig. Derfor kan det ikke gis noen absolutt garanti om at ikke nye landsdekkende kanaler kan komme til. Konsesjonæren vil måtte akseptere dette uten endringer i konsesjonsvilkårene. Dette er også presisert i utlysingsdokumentets punkt 1.

Når det gjelder spørsmålet om det fjerde riksnettets oppbygning, vil departementet vise til utlysingsdokumentet. Departementet skriver her at nettet i den kommende konsesjonsperiode skal ha minst 90 prosent befolkningsdekning, samt at det maksimalt er aktuelt å erstatte tre høyeffektssendere med laveffektssendere i forhold til nettet i inneværende konsesjonsperiode. I øyeblikket ser det ut til at det ikke vil være nødvendig å erstatte mer enn én av høyeffektssenderne (Halden-senderen). Endelig avklaring av dette spørsmålet beror imidlertid bl.a. på frekvenskoordinering med naboland og vi må følgelig forutsette at konsesjonssøkerne forholder seg til beskrivelsen av nettet i utlysingsdokumentet pkt 5 c. Departementet vil ellers vise til den informasjonen som fortløpende legges ut på våre nettsider, jf bla. referat fra møte 17. juni d.å., Post- og teletilsynets brev av 14. august d.å., og departementets redegjørelse av 26. august d.å.

Vi vil for ordens skyld tilføye at det er et premiss for planleggingen av det femte riksnettet at det fjerde riksnettet på FM-båndet fortsatt skal ha minst 90 prosent dekning.

Endringer i konsesjonsvilkårene, jf søknadens punkt 8.4

I utlysingsdokumentet heter det at departementet kan endre konsesjonsvilkårene "dersom dette er nødvendig av hensyn til internasjonale forpliktelser, nasjonal lovgivning, eller dersom det av andre viktige samfunnshensyn anses for nødvendig".

Det er ikke aktuelt å utelate formuleringen "av viktige samfunnshensyn". Formuleringen er i tråd med det som følger av alminnelig forvaltningsrett.

Bekreftelse av om søknaden står ved lag

Kanal 2s forbehold er formulert slik at det kan tolkes som en forutsetning for å ønske å få tildelt konsesjonen at forbeholdene blir etterkommet ved utformingen av vilkår for konsesjonen. Departementet ber derfor om at Kanal 2 innen 8. oktober 2002 bekrefter om søknaden skal stå ved lag etter å ha gjort seg kjent med departementets redegjørelse i dette brevet.

Med hilsen

Roy Kristiansen e.f.
ekspedisjonssjef

Øyvind Christensen
avdelingsdirektør

Kopi: Samtlige konsesjonssøkere