Høring om Europakommisjonens forslag til forordning om forbud mot produkter laget med bruk av tvangsarbeid

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring Europakommisjonens forslag til forordning om forbud mot produkter laget med bruk av tvangsarbeid, Regulation of The European Parliament and of The Council on prohibiting products made with forced labour on the Union market.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 25.09.2023

Vår ref.: 23/5308

Europakommisjonens forslag om forordning om forbud mot produkter laget med bruk av tvangsarbeid

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring Europakommisjonens forslag om forordning som forbyr produkter laget med bruk av tvangsarbeid, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on prohibiting products made with forced labour on the Union market.

Forslaget som er lagt frem inneholder regler som forbyr produkter laget med tvangsarbeid på EUs indre marked. Forbudet omfatter alle produkter, inkludert landbruksprodukter, som gjøres tilgjengelige på markedet i EU. Dette innebærer både produkter som er produsert for innenlands forbruk og for eksport til andre land i EU og til tredjeland.

Etter forslaget skal det utpekes kompetente myndigheter i hvert medlemsland som i samarbeid med tollmyndighetene skal håndheve regelverket. Den kompetente myndigheten skal foreta nærmere undersøkelser dersom det er mistanke om at en vare som omsettes på det nasjonale markedet, eller som importeres til eller eksporteres fra dette markedet, er fremstilt ved bruk av tvangsarbeid og – med mindre mistanken avkreftes – sørge for at varen enten stoppes på grensen eller trekkes fra markedet, om den allerede er i omsetning.

Forslaget inneholder detaljerte bestemmelser for hvordan en slik undersøkelse skal gjennomføres. Før undersøkelser iverksettes foreslås det at tilsynsmyndigheten skal vurdere sannsynligheten for at tvangsarbeid er involvert basert på en rekke risikofaktorer, og her skal det også tas hensyn til størrelsen på økonomiske aktører. Det skal for eksempel mer til for å undersøke små og mellomstore foretak enn større foretak. Andre momenter er hvor stort kvantum det er snakk om og hvor stor andel av innsatsfaktorer som involverer tvangsarbeid.

Forslaget er blant annet ment å komplementere Europakommisjonens forslag til direktiv om tilbørlig aktsomhet for bærekraft for foretak og endring av direktiv (EU) 2019/1937 (Aktsomhetsdirektivet) som ble lagt frem 23. februar 2022. For mer informasjon om dette forslaget, se Europakommisjonens sine nettsider: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_5416

Mer informasjon om aktsomhetsdirektivet finnes her: Aktsomhetsdirektivet - regjeringen.no

Forslaget fra Europakommisjonen blir nå drøftet i Rådet og EU-parlamentet frem mot et endelig vedtak. Det fremgår av utredningsinstruksen at høringsfristen i EØS-saker skal tilpasses den tiden som står til rådighet, og at den kan være kortere enn utgangspunktet om minst seks uker. På denne bakgrunn ber departementet om innspill til forslaget innen 25. september 2023, som grunnlag for å utarbeide eventuelle norske posisjoner til forslaget. Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved bruk av skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. Departementet ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer eller andre som ikke er oppført på adresselisten.

 

Med hilsen

Pål Narve Somdalen (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Even Skogen

seniorrådgiver

 

Abelia Foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Agder fylkeskommune

Akademikerne

Amnesty International Norge

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidstilsynet

BAMA

Barne- og familiedepartementet

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Bergans

Bergen kommune

Boligprodusentenes Forening

Byggenæringens landsforening

Byggmesterforbundet

BDO AS

Caritas Norge

Changemaker

ClampOn

Coop Norge SA

Culina

Dagligvareleverandørenes forening

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske dommerforening

Den norske Revisorforening

Den norske Revisorforening

Deloitte AS

Direktoratet for forvaltning og IKT

DNV GL

Domstoladministrasjonen

EL & IT Forbundet

Entreprenørforeningen - Bygg og anlegg

Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland

Etisk Handel Norge

Eurosko

Fairtrade Norge

Fellesrådet for Afrika

Finans Norge

Finansdepartementet

Footstep AS

Forbruker Europa

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forbruksforskningsinstituttet SIFO

Forsvarsdepartementet

Forum for kvinner og utviklingsspørsmål

Framtiden i våre hender

Frelsesarmeen

Friele

GIEK

H & M

Handel og Kontor

Handelshøyskolen BI

Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet

Hope for Justice Norge AS

Hovedorganisasjonen Virke

IKEA

IKT-Norge

IndustriAll

Innlandet fylkeskommune

Innovasjon Norge

Juridisk rådgivning for kvinner

Jussbuss - Juss-studentenes rettsinformasjon

Justis- og beredskapsdepartementet

Kirkens Nødhjelp

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Konkurransetilsynet

KPMG AS

Kristiansand kommune

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Maler- og Byggtapetmestrenes Landsforbund

Mattilsynet

Mester Grønn

Miljødirektoratet

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

NHO Transport

Nitschke AS

Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid

Nordland fylkeskommune

Norges Bank

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bondelag

Norges Byggmesterforbund

Norges Fiskarlag

Norges Handelshøyskole

Norges institusjon for menneskerettigheter

Norges Juristforbund

Norges KFUK-KFUM

Norges kristne råd

Norges Rederiforbund

NorgesGruppen ASA

Norsif (norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer)

Norsk Bedriftsforbund

Norsk Bergindustri

Norsk Bonde- og småbrukarlag

Norsk Fiskeoppdretteres Forening

Norsk Forening for Bygge- og entrepriserett

Norsk Gjenvinning

Norsk Hydro ASA

Norsk Industri

Norsk journalistlag

Norsk kommunikasjonsmyndighet

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk Tjenestemannslag

Norske Boligbyggelags Landsforbund SA

Norske Inkassobyråers Forening

Norske Maritime leverandører

Norwegian Air Shuttle ASA

Norwegian-African Business Association

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Servicekontor for Markedsrett

Olje- og energidepartementet

Orkla

Oslo kommune

Oslo og Viken fylkeskommune

PricewaterhouseCoopers AS

Raftostiftelsen

RE: ACT

Redd Barna

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Rogaland fylkeskommune

RSM Norge AS

Samferdselsdepartementet

SAS Norge

Sivilombudsmannen

Skeidar

SMB Norge

Spire

Statens legemiddelverk

Statens sivilrettsforvaltning

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestland

Stavanger kommune

Telenor Norge AS

Tolletaten

Transparency international Norge

Troms og Finnmark fylkeskommune

Trondheim kommune

Trøndelag fylkeskommune

UD/Norges kontaktpunkt for næringsliv

UiT Norges arktiske universitet

UN Global Compact Norge

UNICEF Norge

UNIO - Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Utenriksdepartementet

Utviklingsfondet

Varner

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Widerøes Flyveselskap AS

Yara Norge AS

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Viken fylkeskommune