Foreldelsesloven

Justis- og beredskapsdepartementet

Lov 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer (foreldelsesloven)

Fordring på penger eller andre ytelser foreldes etter reglene i denne lov når ikke annet er lovbestemt. Om foreldelse i internasjonale kjøpsforhold gjelder New York-konvensjonen av 14. juni 1974, slik den lyder i norsk oversettelse inntatt i Norsk Lovtidend. Kongen kan likevel bestemme at konvensjonen ikke skal få anvendelse på kjøpsavtaler der både selger og kjøper har sitt relevante forretningssted i de nordiske land (Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige).

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser