Foreslår å lovfeste elevers arbeidsmiljø

KUF foreslår å lovfeste bestemmelser om elevers arbeidsmiljø.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2001

KUF foreslår i et høringsutkast å lovfeste bestemmelser om elevers arbeidsmiljø

Forslaget tar utgangspunkt i standarder som i dag er fastsatt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skole. Lovforslaget gjør ikke endringer i kravene til arbeidsmiljø for elever, men er ment som et bidrag for å gjøre kravene bedre kjent og etterlevd.

Forslaget har etter Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vurdering ikke økonomiske konsekvenser.

Forslag til lovtekster :

Alle grunnskolar og vidaregåande skolar skal vere helsemessig tilfredsstillande. Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det på ein allment akseptert måte blir teke omsyn til helsa, hygienen og tryggleiken til elevane.

Samarbeidsutvalet ved grunnskolar og skoleutvalet ved vidaregåande skolar, og elevrådet og foreldrerådet, har rett til å uttale seg og komme med framlegg i alle saker som gjeld arbeidsmiljøet på skolen.