Vanlige forkortelser i FN-systemet

Vanlige forkortelser i FN-systemet

 

AALCC

The Asian-African Legal Consultative Committee

 

Den asiatisk-afrikanske juridiske rådgivende komiteen

ABM-avtalen

Anti-Ballistic Missile Treaty

 

Avtale mellom Sovjetunionen og USA fra 1972 om begrensninger i anti-rakettforsvaret

ACABQ

Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions

 

Den rådgivende komiteen for administrative og budsjettmessige spørsmål

ACC

Administrative Committee on Coordination

 

Den administrative samordningskomiteen

AfDB

African Development Bank

 

Den afrikanske utviklingsbanken

AsDB

Asian Development Bank

 

Den asiatiske utviklingsbanken

Asean

Association of South East Asian Nations

 

Sammenslutning av sørøst-asiatiske stater (medl. (1997): Burma, Brunei, Filippinene, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapore, Thailand og Vietnam)

Bonuca

FNs fredsbyggingskontor i Den sentral-afrikanske republikken

 

Bureau des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République Centrafricaine

Bretton Woods-
institusjonene

Verdensbanken og Det internasjonale valutafondet (IMF)

Caricom

Caribbean Community and Common Market

 

Det karibiske fellesskapet og fellesmarkedet

CAS

Committee on Assurances of Supply

 

IAEAs komité for leveringstrygghet

CAT

Committee Against Torture

 

FNs komité mot tortur

CCPC

Committee on Crime Prevention and Control

 

Komiteen for kriminalitetsforebygging og –kontroll

CD

Conference on Disarmament

 

Nedrustningskonferansen i Genève

CDE

se KNE

CDP

Commitee on Development Planning

 

Komiteen for utviklingsplanlegging

Cedaw

Committee on the Elimination of

 

Discrimination against Women

 

Komiteen for avskaffelse av kvinnediskriminering

Cerd

Committee on the Elimination of Racial Discrimination

 

Komiteen for avskaffelse av rasediskriminering

Cesi

Centre for Economic and Social Information

 

Senter for økonomisk og sosial informasjon

CFE

Conventional Forces in Europe

 

Konvensjonelle styrker i Europa

CFS

Committee on World Food Security

 

Komiteen for matvaresikkerhet

CGIAR

Consultative Group on International Agricultural Research

 

Konsultasjonsgruppen for internasjonal landbruksforskning

CHR

Commission on Human Rights

 

FNs menneskerettighetskommisjon

CIEM

Committee on International Investment and Multinational Enterprises

 

Komiteen for internasjonale investeringer og multinasjonale selskap

CMI

Comité Maritime International

 

Den internasjonale maritime komiteen

CND

Commission on Narcotic Drugs

 

FNs narkotikakommisjon

CPC

Committee for Programming and Coordination

 

Komiteen for programplanlegging og koordinering

CSBM

Confidence and Security Building Measures

 

Tillits- og sikkerhetsskapende tiltak

CSD

Commission for Social Development

 

FNs kommisjon for sosial utvikling

CSD

Commission on Sustainable Development

 

FNs kommisjon for bærekraftig utvikling

CSW

Commission on the Status of Women

 

FNs kvinnekommisjon

CTBT

Comprehensive Test Ban Treaty

 

Fullstendig kjernefysisk prøvestansavtale

CTBTO prep.com

Den forberedende kommisjonen for organisasjonen for Prøvestansavtalen

CTC

Centre on Transnational Corporations

 

FNs senter for flernasjonale selskap (under UNCTAD)

CWC

Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their destruction

 

Konvensjonen om forbud mot utvikling, produksjon, lagring og bruk av kjemiske våpen samt ødeleggelse av disse

DAM

Department of Administration and Management

 

FN-sekretariatets avdeling for administrative spørsmål

Desa

Department of Economic and Social Affairs

 

FN-sekretariatets avdeling for økonomiske og sosiale spørsmål

DPA

Department of Political Affairs

 

FN-sekretariatets avdeling for politiske spørsmål

DPI

Department of Public Information

 

FN-sekretariatets informasjonsavdeling

DPKO

Department of Peacekeeping Operations

 

FN-sekretariatets avdeling for fredsbevarende operasjoner

DSG

Deputy Secretary General

 

FNs varageneralsekretær

ECA

Economic Commission for Africa

 

FNs økonomiske kommisjon for Afrika

ECE

Economic Commission for Europe

 

FNs økonomiske kommisjon for Europa

ECLAC

Economic Commission for Latin America and the Caribbean

 

FNs økonomiske kommisjon for Latin-Amerika og Karibia

Ecomog

ECOWAS’ Peace Monitoring Group

 

ECOWAS’ regionale fredsbevarende styrke

Ecosoc

Economic and Social Council

 

FNs økonomiske og sosiale råd

Ecowas

Economic Community of West African States

 

Økonomisk sammenslutning for land i Vest-Afrika

ECWA

Economic Commission for Western Asia

 

FNs økonomiske kommisjon for Vest-Asia

ENMOD

Convention on the Prohibition of Military and any other Hostile use of Environmental Modification Techniques

 

FNs konvensjon om forbud mot bruk av miljøpåvirkning til militære formål (Miljøkrigskonvensjonen)

ERC

Emergency Relief Coordinator

 

FNs nødhjelpskoordinator

ESCAP

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

 

FNs økonomiske og sosiale kommisjon for Asia og Stillehavsområdet

EØS

Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet

FAO

Food and Agriculture Organization

 

FNs organisasjon for ernæring og landbruk

G-77

Group of 77

 

Utviklingslandenes behandlingsgruppe for koordinering av utviklingsspørsmål under Generalforsamlingen

HIPC

Highly Indebted Poor Countries

 

Fattige land med høy gjeldsbyrde

IAEA

International Atomic Energy Agency

 

Det internasjonale atomenergibyrået

IATA

International Air Transport Association

 

Den internasjonale organisasjonen for lufttransport

IBRD

International Bank of Reconstruction and Development

 

Den internasjonale gjenoppbyggings- og utviklingsbanken (Verdensbanken)

ICAO

International Civil Aviation Organization

 

Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart

Icara

International Conference on Assistance to Refugees in Africa

 

Internasjonal konferanse om bistand til flyktninger i Afrika

ICJ

International Court of Justice

 

FNs internasjonale domstol

ICRC

International Committee of the Red Cross

 

Den internasjonale Røde Kors-komiteen

ICSAB

International Civil Advisory Board

 

Den rådgivende komiteen for Den internasjonale tjenestemannskommisjonen

ICSC

International Civil Service Commission

 

Den internasjonale tjenestemannskommisjonen

ICSU

International Council of Scientific Unions

 

Vitenskapsunionenes internasjonale råd

ICTY

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

 

FNs internasjonale domstol for det tidligere Jugoslavia

IDA

International Development Association

 

Det internasjonale utviklingsfondet (under Verdensbanken)

IEA

International Energy Agency

 

Det internasjonale energibyrået

Ifad

International Fund for Agricultural Development

 

Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling

IFC

International Finance Corporation

 

Det internasjonale finansieringsinstituttet

Igad

Intergovernmental Authority on Development

 

Organisasjon mot tørke og for utvikling på Afrikas horn

ILC

International Law Commission

 

Folkerettskommisjonen

ILO

International Labour Organization

 

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen

IMF

International Monetary Fund

 

Det internasjonale valutafondet

IMO

International Maritime Organization

 

Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (før 1982: IMCO)

INCB

International Narcotics Control Board

 

Det internasjonale narkotikakontrollrådet

INF

Intermediate-range Nuclear Forces

 

Kjernefysiske mellomdistansevåpen

Inmarsat

International Maritime Satellite Organization

 

Den internasjonale organisasjonen for maritime telekommunikasjoner via satellitt

Instraw

International Research and Training Institute for the Advancement of Women

 

Det internasjonale forsknings- og opplæringsinstituttet for kvinner

Intelsat

International Telecommunication Satellite Organization

 

Den internasjonale telekommunikasjonssatellittorganisasjonen

IOC

Intergovernmental Oceanographic Commission

 

Den mellomstatlige oseanografiske kommisjonen

IPDC

International Programme for the Development of Communication

 

Det internasjonale programmet for kommunikasjonsutvikling

IPTF

International Police Force Task

 

FNs internasjonale politistyrke

Isaf

International Security Assistance Force

 

FNs internasjonale sikkerhetsstyrke

ITC

International Trade Center

 

Det internasjonale handelssenteret

ITU

International Telecommunication Union

 

Den internasjonale teleunionen

Iuoto

International Union of Official Travel Organizations

 

Den internasjonale reiselivsorganisasjonen

JIU

Joint Inspection Unit

 

FNs inspektørgruppe

KNE

Conference on Confidence and Security Building Measures and Disarmament in Europe (CDE)

 

Konferansen om tillits- og sikkerhetsskapende tiltak og nedrustning i Europa

MICIVIH

Civilian Mission of the United Nations and the Organization of American States in Haiti

 

Det internasjonale sivile korps på Haiti

Minugua

United Nations Mission for the Agreement Verification of Human Rights and of Compliance with the Commitment of the Comprehensive on Human Rights in Guatemala

 

FNs verifikasjonskorps for menneskerettigheter og overholdelse av pliktene etter den omfattende menneskerettighetsavtalen i Guatemala

Minurso

Mission des Nations Unies pour le Référendum au Sahara Occidental

 

FNs operasjon for overvåkning av folkevalg i Vest-Sahara

Minusal

Mission de las Nationes Unidas en El Salvador

 

FNs operasjon i El Salvador

Misab

Inter-African Mission to Monitor the Bangui Agreements

 

Interafrikansk fredsbevarende styrke i Den sentral-afrikanske republikken

Monua

United Nations Observer Mission in Angola

 

FNs observatørstyrke i Angola

Monuc

United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Kongo

 

FN-styrken i Den demokratiske republikken Kongo

Mul

Least Developed Countries (LDC)

 

De minst utviklede landene

Nam

Non Aligned Movement

 

Den alliansefrie bevegelsen

Nato

North Atlantic Treaty Organization

 

Den nordatlantiske traktatorganisasjonen

Nepad

New Partnership for Africa’s Development

 

Nytt partnerskap for Afrikas utvikling

NGO

Non-Governmental Organization

 

Ikke-statlig organisasjon

NPT

Non-Proliferation Treaty

 

Ikke-spredningsavtalen

OAS

Organization of American States

 

Organisasjonen av amerikanske stater

OAU

Organization of African Unity

 

Organisasjonen for afrikansk enhet

Ocha

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

 

Kontoret for koordinering av humanitære aktiviteter

OECD

Organization for Economic Co-operation and Development

 

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

OECS

Organization of East Caribbean States

 

Organisasjonen for østkaribiske stater

OIC

Organization of the Islamic Conference

 

Organisasjonen for Den islamske konferansen

OIOS

Office of International Oversight Services

 

FNs kontor for internt tilsyn

Opanal

Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe

 

Organisasjonen for forbud mot atomvåpen i Latin-Amerika og Karibia

Opec

Organization of Petroleum Exporting Countries

 

Organisasjonen av oljeeksporterende land

OSSE

Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)

 

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa

PFII

Permanent Forum on Indigenous Issues

 

FNs permanente forum for urfolkssaker

PLO

Palestine Liberation Organization

 

Den palestinske frigjøringsorganisasjonen

Polisario

Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y Rio de Oro

 

Frigjøringsbevegelse i Vest-Sahara

Pune

United Nations Conference for the Promotion of International Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy

 

FNs konferanse om fredelig utnyttelse av kjernekraft

SADC

Southern African Development Community

 

Den regionale samarbeidsorganisasjonen i det sørlige Afrika (medl. (1997): Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mosambik, Namibia, Swaziland, Sør-Afrika, Tanzania, Zambia og Zimbabwe)

Salt (I & II)

Strategic Arms Limitation Treaty

 

Avtaler mellom USA og tidl. Sovjetunionen om begrensninger av strategiske våpen

SDI

Strategic Defence Initiative

 

Strategisk forsvarsinitiativ (det amerikanske romvåpenprogrammet)

Sfor

Stabilisation Force

 

Multilateral stabiliseringsstyrke i Bosnia-Hercegovina ledet av NATO

SG

Secretary General

 

FNs generalsekretær

Shirbrig

United Nations Standing Forces High Readiness Brigade

SIDS

Small Island Developing States

 

Små utviklingsøystater

SIS

Special Industrial Service

 

Det særlige industrifondet

SSOD (I, II & III)

Special Session on Disarmament

 

Generalforsamlingens spesialsesjoner om nedrustning

Start

Strategic Arms Reduction Talks

 

Forhandlinger mellom USA og tidl. Sovjetunionen om reduksjoner av strategiske våpen

TCDC

Technical Co-operation among Developing Countries

 

Faglig samarbeid mellom utviklingsland

TDB

Trade and Development Board

 

Handels- og utviklingsstyret (UNCTADs styre)

UN

United Nations

 

De forente nasjoner (FN)

Unamir

United Nations Assistance Mission for Rwanda

 

FN-styrken i Rwanda

Unamsil

United Nations Mission in Sierra Leone

 

FN-styrken i Sierra Leone

UNCDF

United Nations Capital Development Fund

 

FNs kapitalutviklingsfond

UNCED

United Nations Conference on Environment and Development

 

FNs konferanse om miljø og utvikling (Rio-konferansen)

Uncitral

United Nations Commission on International Trade Law

 

FNs kommisjon for internasjonal handelsrett

Uncopuos

United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space

 

FNs komité for fredelig utnyttelse av verdensrommet

Unctad

United Nations Conference on Trade and Development

 

FNs konferanse for handel og utvikling

UNCTC

United Nations Committee for Transnational Corporations

 

FNs komité for flernasjonale selskap

UNCURK

United Nations Commission for the Unification and Rehabilitation of Korea

 

FNs kommisjon for samling og gjenoppbygging av Korea

UNDAF

United Nations Development Aid Framework

 

FNs rammeverk for bistand

UNDC

United Nations Disarmament Commission

 

FNs nedrustningskommisjon

UNDG

United Nations Development Group

 

FNs utviklingsgruppe

Undof

United Nations Disengagement Observer Force

 

FNs observatørstyrke i Midtøsten

UNDP

United Nations Development Programme

 

FNs utviklingsprogram

Unep

United Nations Environment Programme

 

FNs miljøprogram

Unesco

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

 

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon

UNETPSA

United Nations Educational Training Programme for Southern Africa

 

FNs utdannings- og opplæringsprogram for det sørlige Afrika

UNFDAC

United Nations Fund for Drug Abuse Control

 

FNs fond for kontroll av narkotikamisbruk

UNFICYP

United Nations Force in Cyprus

 

FN-styrken på Kypros

UNFPA

United Nations Population Fund

 

FNs befolkningsfond

UNGASS-19

The 19th Special Session of the United Nations General Assembly

 

FNs generalforsamlings 19. spesialsesjon for oppfølging av Rio-konferansen

UN-HABITAT

United Nations Human Settlements Programme

 

FNs bosettingsprogram

UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees

 

FNs høykommissær for flyktninger

Unicef

United Nations Children’s Fund

 

FNs barnefond

UNIDF

United Nations Industrial Development Fund

 

FNs fond for industriell utvikling

Unidir

United Nations Institute for Disarmament Research

 

FNs institutt for nedrustningsstudier

Unido

United Nations Industrial Development Organization

 

FNs organisasjon for industriell utvikling

Unifem

United Nations Development Fund for Women

 

FNs utviklingsfond for kvinner

Unifil

United Nations Interim Force in Lebanon

 

FNs fredsbevarende styrke i Libanon

Unispace (I & II)

United Nations Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space

 

FNs konferanser om utforskning og fredelig utnyttelse av verdensrommet

Unita

União Nacional para a Independência Total de Angola

 

Opprørsbevegelse i Angola

Unitar

United Nations Institute for Training and Research

 

FNs institutt for opplæring og forskning

UNMEE

United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea

 

FN-styrken i Etiopia og Eritrea

Unmik

United Nations Interim Administration Mission in Kosovo

 

FN-styrken i Kosovo

Unmil

United Nations Mission in Liberia

 

FN-styrken i Liberia

Unmiset

United Nations Mission of Support in East Timor

 

FN-styrken i Øst-Timor

Unmogip

United Nations Military Observer Group in India and Pakistan

 

FNs militære observatørgruppe i India og Pakistan

Unmot

United Nations Mission of Observers in Tajikistan

 

FNs observatørkorps i Tadsjikistan

UN-Nadaf

United Nations New Agenda for the Development of Africa in the 1990’s

 

FNs nye program for utvikling i Afrika i 1990-årene

Unomig

United Nations Observer Mission in Georgia

 

FNs observatørkorps i Georgia

UNPSG

United Nations Civilian Police Support Group

 

FNs støttegruppe for sivile politifolk

UNRISD

United Nations Research Institute for Social Development

 

FNs forskningsinstitutt for sosial utvikling

UNRWA

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East

 

FNs støtte- og arbeidsorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten

UNSCEAR

United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation

 

FNs vitenskapelige komité for virkningene av radioaktiv stråling

Unscom

United Nations Special Commission

 

FNs spesialkommisjon (som skal overvåke avskaffelsen av irakiske masseødeleggelsesvåpen)

UNSMA

United Nations Special Mission to Afghanistan

 

FNs spesialkorps til Afghanistan

Unsoc

United Nations Staff Officers Course

 

FNs stabsoffiserkurs

UNTSO

United Nations Truce Supervision Organization

 

FNs observatørkorps i Midtøsten

UNU

United Nations University

 

FN-universitetet

UNV

United Nations Volunteers

 

FNs fredskorps

UPU

Universal Postal Union

 

Verdenspostforeningen

WEOG

West European and Other States Group

 

Gruppen av vesteuropeiske og andre stater

WFC

World Food Council

 

Verdens matvareråd

WFP

World Food Programme

 

Verdens matvareprogram

WGUNS

Open-ended High-level Working Group on the Strengthening of the United Nations System

 

Arbeidsgruppen for styrking av FN-systemet (Essy-gruppa)

WHO

World Health Organization

 

Verdens helseorganisasjon

Wipo

World Intellectual Property Organization

 

Verdensorganisasjonen for åndsverksrett

WMO

World Meteorological Organization

 

Den meteorologiske verdensorganisasjonen

WTO

World Tourism Organization

 

Verdens turismeorganisasjon

WTO

World Trade Organization

 

Verdens handelsorganisasjon