Forskrift om A/S Vinmonopolets innkjøpsvirksomhet m.v.

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 30. november 1995

Vinmonopolets salg av brennevin, vin og øl med høyere alkoholinnhold enn 4,75 volumprosent (sterkøl) skal innenfor alkoholpolitiske rammevilkår skje på vanlige forretningsmessige betingelser, tilpasses etterspørselen og sikre likebehandling.

Forskrift om A/S Vinmonopolets innkjøpsvirksomhet m.v.

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 30. november 1995 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv § 3-1 femte ledd med endringer vedtatt i lov av 23. juni 1995 nr. 42. Endret 22 sept 2000 nr. 967.

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1.Formål

Vinmonopolets salg av brennevin, vin og øl med høyere alkoholinnhold enn 4,75 volumprosent (sterkøl) skal innenfor alkoholpolitiske rammevilkår skje på vanlige forretningsmessige betingelser, tilpasses etterspørselen og sikre likebehandling.

§ 1-2.Definisjoner

Med brennevin, vin og sterkøl menes i denne forskrift det samme som i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv.

Med grossist menes i denne forskrift innehaver av bevilling for engrossalg eller tilvirkning av alkoholholdig drikk, jf § 3A-1 i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv.

§ 1-3.Virkeområde

Forskriften gjelder for Vinmonopolets innkjøp og omsetning av brennevin, vin og sterkøl.

§ 1-4.Vinmonopolets produktutvalg

Vinmonopolets produktutvalg omfatter et basisutvalg, et partiutvalg, et tilleggsutvalg, et testutvalg og et bestillingsutvalg.

Salg fra basis-, parti-, tilleggs- og bestillingsutvalg skjer for Vinmonopolets regning og risiko. Salg fra testutvalget skjer for grossistens regning og risiko, jf §§ 5-4 og 5-5.

Kapittel 2. Vinmonopolets basis- og partiutvalg

§ 2-1.Definisjon

Med Vinmonopolets basisutvalg forstås i denne forskrift produkter som følger retningslinjene for gjenkjøp i § 2-2. Med partiutvalg forstås produkter som det kjøpes inn et begrenset parti av.

§ 2-2.Retningslinjer

Vinmonopolets basis- og partiutvalg skal være sammensatt ut fra en vurdering av faktisk og forventet etterspørsel. Vareutvalget i de enkelte utsalg skal tilpasses etterspørselen i utsalgenes salgsområder. Andre produkter fra basis- og partiutvalget som utsalget ikke lagerfører, skal kunne leveres etter bestilling.

Basisutvalget inndeles i produktgrupper. I hver produktgruppe fastsettes en minimumsgrense for salgsvolum som må oppnås av de enkelte produkter på landsbasis i en nærmere bestemt periode. Dersom salget av et produkt faller under minimumsgrensen, skal videre innkjøp av produktet stanses.

Produktgruppenes antall, størrelse og grensene for salgsvolum fastsettes av Vinmonopolet ut fra hensynet til markedstilpasning, effektiv konkurranse og størrelsen av basisutvalget.

§ 2-3.Markeds- og produktplan

Vinmonopolet skal utarbeide en årlig markeds- og produktplan som skal redegjøre for hovedtrekkene i sammensetningen av basis- og partiutvalget.

Markeds- og produktplanen er offentlig.

Kapittel 3. Innkjøpsprosedyrer for basis- og partiutvalg

§ 3-1.Generelt

Vinmonopolet skal behandle tilbud om kjøp på like vilkår.

§ 3-2.Innkjøp etter tilbud

Innkjøp foretas etter innhenting av et så stort antall tilbud at reell konkurranse oppnås, med mindre vilkårene for kjøp etter § 3-3 er oppfylt.

Ved beslutning om hvilket tilbud som er best, skal det foruten på pris, legges særlig vekt på kvalitet og leveringsdyktighet.

Tilbydere som har fått avslag, skal underrettes skriftlig om dette.

§ 3-3.Innkjøp uten innhenting av konkurrerende tilbud

Innkjøp uten innhenting av konkurrerende tilbud kan benyttes når

 
  • produktet bare kan skaffes fra en grossist, eller
 
  • innkjøpet på grunn av uforutsette omstendigheter ikke kan utsettes.

§ 3-4.Sensorisk prøveinstans

Vinmonopolet kan bestemme at en sensorisk produktbedømmelse inngår i innkjøpsvurderingen. Denne foretas av Vinmonopolets sensoriske prøveinstans.

Prøveprosedyrene skal kunne dokumenteres. Det føres prøveprotokoll over resultatene av prøvingene. Prøveprotokollen er offentlig. Nærmere regler for den sensoriske prøveinstansen fastsettes av Vinmonopolet.

§ 3-5.Tilbudsprotokoll

Alle tilbud om innkjøp føres inn i en tilbudsprotokoll. Av tilbudsprotokollen skal fremgå hvilke tilbud som er valgt og begrunnelsen for valget. De tilbudte priser føres ikke inn i protokollen.

Tilbudsprotokollen er offentlig.

Kapittel 4. Tilleggsutvalg

§ 4-1.Opprettelse

Hvert utsalg skal ha et tilleggsutvalg. Tilleggsutvalget skal bestå av produkter som ikke er representert i basis- og partiutvalget. Utvalget skal ha et rimelig omfang, og sammensetningen skal ta hensyn til lokal etterspørsel. Hvert utsalg skal ha prisliste over eget tilleggsutvalg.

§ 4-2.Retningslinjer

Interesserte grossister må gi skriftlig melding til Vinmonopolet om produkter som ønskes ført i tilleggsutvalget, med angivelse av pris og kvantum som kan leveres. Listen over produkter som er meldt forelegges for alle Vinmonopolets utsalg. Med listen skal det følge en kort produktomtale fra grossisten.

Utsalgenes valg av produkter danner grunnlaget for sammensetningen av tilleggsutvalget i det enkelte utsalg.

Nærmere retningslinjer for tilleggsutvalget fastsettes av Vinmonopolet.

Kapittel 5. Testutvalg

§ 5-1.Opprettelse

Vinmonopolet skal ha et testutvalg. Testutvalget har til formål å sikre markedsadgang for produkter som ikke er tatt inn i Vinmonopolets basis- eller partiutvalg.

§ 5-2.Henvendelse

Grossistene har rett til å få sine produkter inn i testutvalget etter skriftlig henvendelse til Vinmonopolet. Henvendelsene behandles i den rekkefølge de mottas.

§ 5-3.Omfang

Testutvalget skal omfatte minst 10% av antallet produkter i basis- og partiutvalget til enhver tid. Produktene tas inn i testutvalget i den rekkefølge henvendelsene er ferdigbehandlet og når testutvalget har ledig kapasitet til nye produkter.

En grossist kan bare melde ett produkt av gangen pr. produkttype pr. leverandør til testutvalget. Når et produkt er opptatt i testutvalget, kan grossisten melde inn et nytt produkt.

§ 5-4.Salg fra testutvalget

Produktene fra testutvalget føres for salg i en representativ andel av Vinmonopolets utsalg. Antallet utsalg med testutvalg og deres beliggenhet fastsettes av Vinmonopolet. Grossisten mottar oppgjør periodevis etterhvert som produktene blir solgt. Nærmere vilkår fastsettes av Vinmonopolet.

§ 5-5.Testperiode

Testutvalget inndeles i de samme produktgrupper som gjelder for basisutvalget. For hver produktgruppe i testutvalget fastsettes en minimumsgrense for salgsvolum som må oppnås av de enkelte produkter i en nærmere bestemt testperiode.

Minimumsgrensene for testutvalget skal forhåndsberegnes og tilsvare minimumsgrensene på landsbasis for salgsvolum i basisutvalget, jf § 2-2 annet ledd, og justeres i forhold til salgsvolumet i utsalg med testutvalg, jf § 5-4.

Dersom et produkt i testutvalget oppnår høyere salgsvolum enn minimumsgrensen, kjøpes produktet inn til Vinmonopolets basisutvalg etter utløpet av testperioden.

Dersom salget av et produkt i testutvalget blir lavere enn minimumsgrensen, returneres usolgt restlager av produktet til grossisten for hans regning og risiko.

§ 5-6.Pris

Grossistens pris for produktene i testutvalget legges til grunn for Vinmonopolets fastsetting av utsalgsprisen. Prisen fra grossisten skal være fast og kan ikke endres i testperioden. Ved eventuell overføring av produktet til basisutvalget etter testperiodens utløp, skal grossistens pris som gjaldt i testperioden, opprettholdes uendret i 6 måneder.

Kapittel 6. Bestillingsutvalg

§ 6-1.Registrering - vilkår

Grossistene har rett til å få produkter registrert i en spesiell prisliste for et bestillingsutvalg, som er tilgjengelig i alle utsalg. Grossisten må gi Vinmonopolet skriftlig melding om produktets navn med produktomtale og pris.

Bestillingsutvalget skal være tilgjengelig på grossistens lager og med samme leveringsvilkår som for produkter i basis- og partiutvalg.

Vinmonopolet kan kreve at en bestilling av produkter fra dette utvalget forskuddsbetales.

Kapittel 7. Bestilling av produkter utenfor produktutvalget

§ 7-1.Omfang

Vinmonopolet er overfor forbrukere forpliktet til å levere på bestilling alle produkter som ikke er representert i produktutvalget, jf § 1-4, men som kan leveres av en grossist.

§ 7-2.Bestillingen

Bestillingen skal være skriftlig og inneholde produktbetegnelse og grossistens navn og adresse.

Vinmonopolet kan kreve at bestilling av produkter utenfor produktutvalget forskuddsbetales.

Kapittel 8. Prisfastsetting og innsyn

§ 8-1.Prisfastsetting

Vinmonopolets salgspris skal beregnes med utgangspunkt i grossistens leveringspris tillagt påslag for inndekning av kostnader og fortjeneste. Priskalkylen må være bygget opp slik at det enkelte produkt i produktutvalget, jf § 1-4, selges til samme pris over hele landet.

Vinmonopolets målsetting skal være at utsalgsprisen for halvflasker skal utgjøre halvparten av prisen for standard helflaske av samme produkt. Hvis innkjøpsprisen betinger en høyere utsalgspris, skal prisen for halvflasker maksimalt utgjøre 60% av prisen for standard helflasker av samme produkt.

 

Endret ved forskrift 22 sept 2000 nr. 967 (i kraft 1 jan 2001).

§ 8-2.Innsyn

Enhver har rett til innsyn i prisfastsettelsen for produkter omsatt gjennom Vinmonopolet.

Kapittel 9. Leveringsbetingelser

§ 9-1.Grossistens leveringsplikt

Vinmonopolet kan kreve at grossisten skal levere produktet til samtlige utsalg i landet og til samme pris.

Kapittel 10. Diverse bestemmelser

§ 10-1.Tungtveiende alkoholpolitiske grunner

Departementet kan pålegge Vinmonopolet å unnlate å ta inn et produkt i produktutvalget, jf 1-4, eller unnlate å kjøpe inn et produkt dersom tungtveiende alkoholpolitiske grunner tilsier det, jf § 1-1.

§ 10-2.Habilitet

Ved behandling av innkjøpssaker gjelder reglene om habilitet i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker kap. II tilsvarende.

§ 10-3.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 1996.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 21. desember 1993 nr. 1218 om Vinmonopolets innkjøp og produktutvalg av brennevin, vin og sterkøl gitt med hjemmel i alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27 § 2-3.

Tilhørende lov