Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 25. mars 2002 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7, § 12, § 15, § 19, § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.<br> Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.<br> EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I direktiv 64/432/EØF (endret ved direktiv 90/423/EØF, direktiv 97/12/EF, direktiv 98/46/EF, direktiv 98/99/EF, direktiv 2000/20/EF, forordning (EF) nr. 535/2002, forordning (EF) nr. 1226/2002, vedtak 2001/298/EF, vedtak 2006/911/EF, vedtak 2007/729/EF, vedtak 2008/984/EF, direktiv 2008/73/EF (som endret ved vedtak 2009/436/EF), vedtak 2009/976/EU og beslutning 2014/798/EU), ESA-vedtak 74/94/COL, vedtak 2004/558/EF, direktiv 2003/85/EF, direktiv 2004/68/EF (som endret ved beslutning 2012/253/EU), vedtak 2004/226/EF (som endret ved vedtak 2008/984/EF).<br> Endringer: Endret ved forskrifter 11 april 2003 nr. 512, 9 jan 2004 nr. 112, 24 mars 2004 nr. 592, 4 juli 2006 nr. 918, 8 juni 2007 nr. 604, 10 aug 2007 nr. 956, 1 okt 2007 nr. 1103, 11 mars 2009 nr. 341, 7 april 2009 nr. 442, 28 april 2009 nr. 459, 4 feb 2010 nr. 177, 25 juni 2010 nr. 1053, 9 juli 2010 nr. 1132, 25 okt 2010 nr. 1374, 8 des 2010 nr. 1559, 8 aug 2011 nr. 812, 26 jan 2015 nr. 62.<br> Rettelser: 11.03.2010 (e-postadr.), 07.02.2013 (EØS-henvisninger), 05.02.2015 (EØS-henvisninger).

 

 

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov