Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av fjørfe og rugeegg

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 28. desember 2001 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 6, § 7, § 11, § 12, § 13, § 15, § 16 og § 19 jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.<br> EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I (direktiv 2009/158/EF som endret ved beslutning 2011/214/EU og beslutning 2011/879/EU, vedtak 2009/436/EF, vedtak 95/410/EF sist endret ved vedtak 98/277/EF, vedtak 2003/644/EF og vedtak 2004/235/EF).<br> Endringer: Endret ved forskrifter 6 nov 2003 nr. 1319, 9 jan 2004 nr. 110, 6 jan 2005 nr. 10, 18 des 2008 nr. 1572, 13 mai 2009 nr. 509, 25 juni 2010 nr. 1053, 8 aug 2011 nr. 812, 18 mai 2012 nr. 444, 5 nov 2012 nr. 1026, 12 des 2013 nr. 1470.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov