Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel av hundesæd til Norge

Fastsatt av Landbruksdepartementet 14. juli 2004 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matvareproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. Jf. EØS-avtalen vedlegg I kap. 1 (direktiv 92/65/EØF).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov