Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier og bier

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 20. februar 2004 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 6, § 7, § 12, § 14, § 15, § 19, § 23 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884. Lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 11 og § 19, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I innledende del nr. 7 (forordning (EU) nr. 139/2013 og beslutning 2011/874/EU), vedlegg I kap. I (direktiv 92/65/EØF, vedtak 94/273/EF, vedtak 95/1/EF, vedtak 2000/462/EF, vedtak 2001/298/EF, forordning (EF) nr. 1282/2002, forordning (EF) nr. 1802/2002, forordning (EF) nr. 1398/2003, vedtak 2003/881/EF, vedtak 2005/60/EF, forordning (EF) nr. 998/2003 artikkel 22, direktiv 2004/68/EF (som endret ved beslutning 2012/253/EU), vedtak 2007/598/EF, beslutning 2012/112/EU, nr. 82 (forordning (EF) nr. 1739/2005), del 4.1 nr. 9 (vedtak 2007/265/EF), del 4.1 nr. 9 (beslutning 2010/270/EU og beslutning 2010/684/EU) og del 8.1 nr. 15 (beslutning 2010/270/EU og beslutning 2010/684/EU). Endringer: Endret ved forskrifter 19 april 2005 nr. 359, 26 aug 2005 nr. 928, 26 jan 2006 nr. 97, 4 juli 2006 nr. 921, 10 aug 2007 nr. 956, 21 mai 2008 nr. 476, 19 des 2008 nr. 1523, 23 jan 2009 nr. 230, 11 mars 2009 nr. 341, 28 april 2009 nr. 459, 1 april 2009 nr. 517, 1 juli 2009 nr. 966, 10 des 2009 nr. 1715, 12 juli 2010 nr. 1091, 9 juli 2010 nr. 1132, 25 okt 2010 nr. 1374, 10 mai 2011 nr. 483, 13 des 2011 nr. 1330, 30 mars 2012 nr. 297, 9 mai 2012 nr. 410, 12 mars 2013 nr. 313, 25 feb 2013 nr. 230, 12 mars 2013 nr. 279, 20 des 2013 nr. 1664.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov