Forskrift om endring av forskrift 13. januar 1999 nr. 67 om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 13. januar 1999 med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl § 3 og § 5 og lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I innledende del nr. 7 (vedtak 96/510/EF endret ved vedtak 2004/186/EF), del 2.1 nr. 4 (direktiv 90/427/EØF endret ved direktiv 2008/73/EF igjen endret ved vedtak 2009/436/EF), del 2.2 nr. 22 (vedtak 92/353 EØF), del 2.2 nr. 23 (vedtak 92/354/EØF), del 2.2 nr. 25 (vedtak 96/78 EF) og del 2.2 nr. 26 (vedtak 96/79/EF).Endringer: Endret ved forskrifter 15 juni 2001 nr. 687, 9 jan 2004 nr. 101, 15 nov 2004 nr. 1467, 7 aug 2009 nr. 1033, 25 juni 2010 nr. 1053, 3 sep 2010 nr. 1255, 8 aug 2011 nr. 812, 14 jan 2015 nr. 34.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov