Forskrift om endring av forskrift 15. desember 1989 nr. 1335 om egenandel og ansvarsgrense ved naturskadeforsikring - endring av øvre ansvarsgrense

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Fastsatt av Justisdepartementet [*] med hjemmel i lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring § 3 annet ledd, jf. kongelig resolusjon 15. desember 1989 nr. 1241.

I

I forskrift 15. desember 1989 nr. 1335 om egenandel og ansvarsgrense ved naturskadeforsikring gjøres følgende endring:

§ 2 skal lyde:

Forsikringsselskapenes samlede ansvar ved en enkelt naturkatastrofe begrenses til 12,5 milliarder kroner.

II

Forskriften her trer i kraft [1. februar 2006].