Forskrift om endring av forskrift 21. april 1995 nr. 377 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

Fra årsskiftet i 2006 må alle arbeidsgivere i bygg- og anleggsbransjen utstyre arbeidstakerne med egne identitetskort, mens hovedentreprenører blir pålagt å føre mannskapslister, slik at man til en hver tid skal vite hvem som befinner seg på bygg- og anleggsplassen.

Forskrift om endring av forskrift 21. april 1995 nr. 377 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

I forskrift 21. april 1995 nr. 377 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser gjøres følgende endringer:

Ny § 10 skal lyde:

§ 10 Identitetskort (ID-kort)

Alle som utfører arbeid på en bygge- og anleggsplass hvor det skal sendes forhåndsmelding i henhold til § 9 og hvor det sysselsettes mer enn fem arbeidstakere, skal ha ID-kort.

ID-kortet skal inneholde følgende opplysninger:

 1. navn på kortinnehaveren,
 2. fotografi av kortinnehaveren,
 3. navn på arbeidsgiveren eller enkeltforetaket eller for innleide arbeidstakere navnet på innleievirksomheten,
 4. organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter,
 5. navn på utsteder av ID-kortet,
 6. gyldighetsperiode.

ID-kortet skal bæres synlig på bygge- og anleggsplassen og på oppfordring vises til koordinator, verneombud og Arbeidstilsynet.

ID-kortet skal være i hendig format og vanskelig å forfalske.

Nåværende §§ 10 til 12 blir ny §§ 11 til 13.

Ny § 14 skal lyde:

§ 14 Oversiktslister

Koordinatoren skal føre en oversiktsliste over alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplassen. Oversiktslisten skal føres og kontrolleres daglig og inneholde følgende opplysninger:

 1. navn og adresse på bygge- og anleggsplassen,
 2. navn på byggherren,
 3. navn på arbeidsgivere eller enkeltmannsforetak eller for innleide arbeidstakere navnet på innleievirksomheten,
 4. organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter,
 5. navn og fødselsdato på alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplassen.

Listene skal være tilgjengelige og skal på oppfordring vises til arbeidsgiver, verneombud og Arbeidstilsynet.

Listene skal lagres i minst seks måneder etter føringsdato.

Nåværende § 13 og § 14 blir ny § 15 og § 16.

Ny § 16 c skal lyde:

 1. sørge for at alle i virksomheten, herunder innleide arbeidstakere, som utfører arbeid på bygge- og anleggsplass som nevnt i § 10, har ID-kort i samsvar med § 10. Arbeidsgiverne skal sørge for at ID-kortet innleveres ved opphør av arbeidsforholdet.

Nåværende § 15 blir ny § 17.

Forskriftsendringen trer i kraft 1. januar 2006.

Tilhørende lov