Forskrift om endring av forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge

Fastsatt av Finansdepartementet 25. april 2022 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 1, lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 6-1 og lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 7-2.

Se forskriften på lovdata.no