Forskrift om endring av forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge

Fastsatt av Finansdepartementet 25. april 2022 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 1, lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 6-1 og lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 7-2.

I

I forskrift 20. juni 1991 nr. 381 om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge gjøres følgende endringer:

§ 3 nytt siste ledd skal lyde:

Personer som er innvilget midlertidig oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 7-5 a anses å ha midlertidig opphold i Norge. Oppholdet anses som midlertidig så lenge oppholdstillatelsen varer, men maksimalt inntil 2 år fra innvilgelsen av oppholdstillatelse. For denne personkretsen kreves det ikke søknad etter annet ledd etter oppholdets første år.

II

Forskriften trer i kraft straks.