Forskrift om endring av Forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer nr. 907 av 20. juni 2003

Fastsatt av Landbruksdepartementet 25. august 2003 med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser nr. 2107 av 6. desember 1985 §5 og Kgl. res. nr. 600 av 30. juni 1995.

I

§1 Endring av forskriftens §13 om Tidspunkt for auksjoner

Første ledd skal lyde: ”Kvoten for reinsdyr/-kjøtt merket « A1 » faststettes i henhold til forskrift av 18. desember 2000 nr. 1315 § 19. Auksjoner gjennomføres primo september og medio januar hvert år. Inntil 40 prosent av antatt total kvote fordeles primo september.”

II

§2 Ikrafttredelse

Disse endringene trer i kraft 25. august 2003.

 

Se forskriften på lovdata.no