Forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

Fastsatt av Finansdepartementet 17. desember 2021 i medhold av lov 27. mars 2020 nr. 14 om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter § 2.

I

I forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter gjøres følgende endringer:

§ 2 annet ledd skal lyde:

Garantien gjelder for lån innvilget av finansforetak innen utgangen av 31. oktober 2021, og for lån innvilget fra og med 17. desember 2021 til og med 30. juni 2022.

II

Forskriften trer i kraft straks.