Forskrift om endring i forskrift om endring i forskrift 20. desember 2018 nr. 2208 om årsregnskap for livforsikringsforetak, forskrift om årsregnskap for skadeforsikringsforetak og forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak

Fastsatt av Finansdepartementet 12. februar 2021 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 8-1 tredje ledd og § 10-1.

I

I B skal lyde:

Endringer med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2023 eller senere.    

II B skal lyde:

Endringer med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2023 eller senere.

III B skal lyde:

Endringer med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2023 eller senere.

II

Endringene under I trer i kraft straks.