Forskrift om endring i forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 24. mai 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og § 36.

Se forskriften på lovdata.no