Forskrift om endring i forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 23. juni 2023 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18.

 

Se forskriften på lovdata.no