Forskrift om endring i forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 7. april 2020 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 1 og Stortingets avgiftsvedtak

I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

§ 3-6-6 første ledd andre punktum skal lyde:

Det gis refusjon for differansen mellom innbetalt CO₂ -avgift på naturgass og LPG og den reduserte satsen som skal betales etter Stortingets avgiftsvedtak § 1 andre ledd første punktum.

Ny § 3-6-8 skal lyde:

§ 3-6-8. Fritak for gass brukt i visse kraftintensive prosesser

(1) Det gis refusjon for CO2-avgift på naturgass og LPG som leveres til bruk i kjemisk reduksjon eller i elektrolyse, metallurgiske eller mineralogiske prosesser. Det gis refusjon for differansen mellom innbetalt CO₂ -avgift på naturgass og LPG og den satsen som skal betales etter Stortingets avgiftsvedtak § 1 andre ledd andre punktum.

(2) Søknad om refusjon vedlagt erklæring om hva gassen benyttes til og mengde, sendes månedlig til skattekontoret.

II

Endringene under I trer i kraft 1. april 2020.