Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 13. desember 2019 i medhold av lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak.

I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

§ 2-4 annet ledd skal lyde:

(2) Dersom tilbakeføring til den registrerte virksomhetens godkjente lokale er upraktisk, kan varer i stedet tilintetgjøres etter § 2-5 med samtykke fra skattekontoret, eller leveres til mottaker for utdeling på veldedig grunnlag etter § 4-12-1. Vilkårene i første ledd bokstav b-d gjelder tilsvarende.

Deloverskrift til nytt kapittel 4-12 skal lyde:

Kap. 4-12. Vederlagsfri levering for utdeling på veldedig grunnlag

Ny § 4-12-1 skal lyde:

§ 4-12-1 Vederlagsfri levering for utdeling på veldedig grunnlag

(1) Sjokolade- og sukkervarer, alkoholfrie drikkevarer, drikkevareemballasje og sukker som leveres vederlagsfritt fra registrert virksomhet til mottaker for utdeling på veldedig grunnlag, er fritatt for avgift.

(2) Leveringen er vederlagsfri dersom det ikke foreligger noen motytelse i form av betalingsmidler, varer eller tjenester.

(3) Mottaker må være registrert i Enhetsregisteret.

(4) Ved levering må legitimert representant for mottaker avgi erklæring om at varen er mottatt for utdeling på veldedig grunnlag.

II

Endringene under I trer i kraft med virkning fra 1. desember 2019.