Forskrift om endring i forskrift om såvarer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 01.11.2004 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) §§ 9 og 10, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. Jf. EØS-avtalen vedlegg I kap III(direktiv 66/401/EØF endret ved direktiv 2004/55/EF).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov