Forskrift om endring i forskrift til lov om Bankenes sikringsfond (forlengelse av overgangsordning)

Fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i lov 23. mars 2018 nr. 3 om bankenes sikringsfond § 8 og lov 23. mars 2018 nr. 2 om endringer i finansforetaksloven mv. (innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker) avsnitt IV nr. 4.

Se forskriften på lovdata.no