Forskrift om endring i stykkprisforskriften (fritt rettsråd i saker om utvisning for oversittelse av utreisefristen)

Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 21. mars 2023 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp § 3 og § 7, jf. delegeringsvedtak 8. oktober 1982 nr. 1445 og forskrift 3. desember 1997 nr. 1441 om salær fra det offentlige til advokater m.v. § 2 tredje ledd

Se forskriften på lovdata.no