Forskrift om endringer i forskrift 15. mars 2020 nr. 293 om bortvisning mv. av utlendinger av hensyn til folkehelsen

Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 12. juni 2020 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 7-12, jf. § 1-2 tredje ledd, og forskrift 15. mars 2020 nr. 293 om bortvisning mv. av utlendinger av hensyn til folkehelsen § 7.

I

I forskrift 15. mars 2020 nr. 293 om bortvisning mv. av utlendinger av hensyn til folkehelsen gjøres følgende endringer:

§ 1 tredje ledd bokstav f og g skal lyde:

f) EØS-borgere med slik familietilknytning som nevnt i bokstav b, som er familiemedlem til norsk borger. Ved besøk gjøres det unntak fra vilkåret i utlendingsloven §110 tredje ledd bokstav c om at slektning i nedstigende linje må være under 21 år.

g) EØS-borgere med slik familietilknytning som nevnt i bokstav b, som skal besøke familiemedlem bosatt i Norge. Det gjøres unntak fra vilkåret i utlendingsloven §110 tredje ledd bokstav c om at slektning i nedstigende linje må være under 21 år.

§ 2 bokstav b og ny bokstav f skal lyde:

b) utlendingen er omfattet av unntak fra karanteneplikten etter § 5a, 6 eller 6a i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet

f) utlendingen er gitt oppholdstillatelse i Norge etter utlendingslovens bestemmelser om familieinnvandring, og referansepersonen er norsk borger eller utlending som er bosatt i Norge eller for øvrig har rett til innreise etter forskriften her.

§ 2a bokstav h skal lyde:

h) militært personell som nevnt i utlendingsforskriften §1-7 annet og tredje ledd, og deres ektefelle, samboer eller barn som er tilmeldt og akseptert av Forsvarsdepartementet, samt medlem av sivil komponent og sivilt personell som arbeider ved militære staber eller hovedkvarter i Norge (inkludert NATO-avdelinger i Norge), samt deres ektefelle, samboer eller barn,

II

Forskriften trer i kraft 15. juni 2020.