Forskrift om endringer i forskrift om utsettelse av skatteinnbetalinger mv. for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet

Fastsatt av Finansdepartementet 25. januar 2022 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) §§ 11-7 og 15-4.

I

I forskrift 7. april 2020 nr. 764 om utsettelse av skatteinnbetalinger mv. for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet gjøres følgende endringer:

§ 6 skal lyde:
§ 6. Betalingsutsettelse for skatt, avgift mv.

    (1) Når noen er midlertidig ute av stand til å innfri sine krav som følge av covid-19-utbruddet og smitteverntiltakene, kan det gis utsettelse med betalingen. Betalingsutsettelse kan gis i perioden frem til 30. juni 2021 for krav omfattet av skattebetalingsloven kapittel 1 og krav det kan gis betalingsutsettelse for etter SI-loven § 8, med unntak av

a. forskuddstrekk og skattetrekk etter skattebetalingsloven
§ 5-4 og § 5-4a, samt ansvarskrav etter skattebetalingsloven
§ 16-20 og § 16-21,
b. artistskatt etter artistskatteloven § 7,
c. krav fastsatt ved summarisk fellesoppgjør etter skatteforvaltningsloven § 12-4,
d. merverdiavgift med ordinært forfall etter 12. april 2021, jf. skattebetalingsloven § 10-30,
e. særavgifter som forfaller til betaling samtidig med at avgiftsplikten oppstår etter skattebetalingsloven § 10-40 første ledd,
f. toll og avgifter som forfaller til betaling samtidig med at tollplikten oppstår etter skattebetalingsloven § 10-41 første ledd,
g. erstatningskrav etter skattebetalingsforskriften § 1-2-2, og
h. erstatningskrav som kreves inn etter SI-loven § 1.

     (2) På samme vilkår som etter første ledd, kan det gis betalingsutsettelse for krav omfattet av skattebetalingsloven kapittel 1, med forfall i perioden 1. januar 2022 til 31. mars 2022. Dette gjelder likevel ikke krav som er unntatt fra utsettelsesordningen i første ledd bokstav a til c og e til g. 

    (3) Den som er gitt betalingsutsettelse etter første og annet ledd, kan betale utsatt krav avdragsvis i perioden frem til 30. desember 2022. Skattedirektoratet fastsetter nærmere betalingsfrister for de enkelte avdrag. Retten til å betale i avdrag etter dette ledd opphører dersom fastsatte betalingsfrister ikke overholdes.

    (4) Det kan settes ytterligere vilkår for å få innvilget en betalingsutsettelse etter første og annet ledd. Tilsvarende kan det settes ytterligere vilkår for en avdragsordning etter tredje ledd.

    (5) Avgjørelser etter denne paragraf treffes av den innkrevingsmyndighet i skatteetaten som Skattedirektoratet bestemmer.

    (6) Avgjørelser etter paragrafen kan ikke påklages.

§ 7 skal lyde:
§ 7. Lavere forsinkelsesrentesats

For krav som det kan gis betalingsutsettelse for etter § 6, og som får beregnet rente ved forsinket betaling etter skattebetalingsloven § 11-1, SI-loven § 7 og forskrift om dokumentavgift § 1-2, skal rentesatsen være 6 pst fra 10. juni til 31. desember 2020. For krav som det kan gis betalingsutsettelse for etter § 6, og som får beregnet rente ved forsinket betaling etter skattebetalingsloven § 11-1, skal rentesatsen være 6 pst fra 15. januar til 31. mars 2022. 

II

Forskriften trer i kraft straks.