Forskrift om endringer i utlånsforskriften

Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2022 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern § 1-7.

I

I forskrift 9. desember 2020 nr. 2648 om finansforetakenes utlånspraksis gjøres følgende endringer:

§ 2 skal lyde:

§ 2 Virkeområde

Forskriften gjelder finansforetakenes utlånspraksis ved utlån til forbrukere. Forskriften gjelder også for utenlandske finansforetak som driver virksomhet i Norge i medhold av finansforetaksloven § 5-2, § 5-3, § 5-5 og § 5-6.

Kapittel 1, 2 og 6 gjelder for alle lån omfattet av denne forskriften.

Kapittel 3 gjelder for lån med pant i bolig, herunder fritidsbolig, til forbrukere.

Kapittel 4 gjelder for usikrede lån til forbrukere (forbrukslån).

Kapittel 5 gjelder for lån til forbrukere med pant i andre eiendeler enn bolig

Med forbruker menes i denne forskriften en fysisk person som anses som forbruker etter lov 18. desember 2020 nr. 146 om finansavtaler § 1-4 første ledd.

§ 3 fjerde ledd skal lyde:

Forskriften gjelder ikke avtaler der kunden utelukkende hefter med en gjenstand som på avtaletidspunktet blir deponert hos kredittgiveren.

Nåværende § 3 fjerde ledd blir nytt § 3 femte ledd og skal lyde:

Lån som nevnt i første til fjerde ledd skal ikke regnes med ved beregning av verdien av innvilgede lån etter § 12 første og annet ledd, § 15 første ledd og § 17 første ledd.

§ 5 første ledd skal lyde:

Finansforetaket skal ikke yte lån dersom kunden ikke vil ha tilstrekkelige midler til å dekke normale utgifter til livsopphold ved en renteøkning på 3 prosentpoeng på kundens samlede gjeld, men slik at finansforetaket uansett skal legge til grunn en rente på minst 7 prosent.

§ 6 annet ledd oppheves.

§ 7 annet ledd oppheves. Nåværende § 7 tredje og fjerde ledd blir nytt § 7 annet og tredje ledd.

§ 8 annet ledd oppheves.

§ 10 nr. 2 skal lyde:

2. har pant i samme bolig, eller på refinansieringstidspunktet ikke har høyere belåningsgrad enn det eksisterende lånet,

§ 11 oppheves.

§ 12 annet ledd skal lyde:

Første ledd gjelder ikke lån med pant i bolig i Oslo kommune. Finansforetaket kan hvert kvartal innvilge lån med pant i bolig i Oslo kommune som ikke oppfyller ett eller flere av vilkårene i § 5, § 6, § 7 og § 9, for inntil 8 prosent av verdien av innvilgede lån med pant i bolig i Oslo kommune eller inntil 15 millioner kroner.

§ 12 tredje ledd skal lyde:

Lån som er refinansiert i medhold av § 10, skal ikke regnes med ved beregning av verdien av innvilgede lån etter første og annet ledd.

 

Nytt kapittel 5 skal ha følgende tittel: Kapittel 5. Utlån med annet pant enn bolig

I nytt kapittel 5 skal ny § 16 skal lyde:

§ 16. Refinansiering

Denne forskriften er ikke til hinder for at lån med pant i andre eiendeler enn bolig kan erstattes med nytt lån (refinansiering), selv om det refinansierte lånet ikke oppfyller ett eller flere av vilkårene i § 5 og § 6, men der det refinansierte lånet:

  1. ikke overstiger det eksisterende lånet eller lånenes størrelse på refinansieringstidspunktet og
  2. ikke øker summen av renter, gebyrer og andre kostnader som kunden skal betale i forhold til summen av kostnadene ved nedbetaling av eksisterende gjeld.

Ny § 17 skal lyde:

§ 17. Fleksibilitet

Finansforetak kan yte lån med pant i andre eiendeler enn bolig som ikke oppfyller ett eller flere av vilkårene i § 5 og § 6, for inntil 10 prosent av verdien av innvilgede lån med pant i andre eiendeler enn bolig hvert kvartal.

Finansforetaket skal fastsette rammer og retningslinjer for innvilgelse av lån som angitt i første ledd.

Lån som er refinansiert i medhold av § 16, skal ikke regnes med ved beregning av verdien av innvilgede lån etter første ledd.

Finansforetaket skal hvert kvartal rapportere til styret eller ledelsen for utenlandske finansforetak om hvor stor andel av verdien av innvilgede lån som er innvilget etter denne paragraf.

Nåværende kapittel 5 blir nytt kapittel 6.

Nåværende § 16 blir ny § 18.

Nåværende § 17 blir ny § 19.

Nåværende § 17 annet ledd oppheves.

 

II

Endringene trer i kraft fra 1. januar 2023.

Finansforetakene skal senest ha tilpasset seg forskriftens regler for utlån med pant i andre eiendeler enn bolig innen 1. juli 2023.