Forskrift om et råd for drivstoffberedskap og drivstoffnæringens beredskapsplikter

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 29. juni 2018 med hjemmel i lov 16. desember 2011 nr. 65 om næringsberedskap (næringsberedskapsloven) § 6, § 8 og § 17, jf. delegeringsvedtak 16. juni 2017 nr. 820.

Se forskriften på lovdata.no