Forskrift om godkjente (reinavla) avlsdyr av sau og geit

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 13. januar 1999 med hjemmel i lov av 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl.EØS-henvisninger: Rdir. 89/361/EØF (endret ved direktiv 2008/73/EF (som endret ved vedtak 2009/436/EF)), Rdir. 94/28/EF (endret ved direktiv 2008/73/EF (som endret ved vedtak 2009/436/EF)), Kvedtak 90/254/EØF, Kvedtak 90/256/EØF, Kvedtak 90/257/EØF, Kvedtak 90/258/EØF, Kvedtak 96/509/EF, Kvedtak 96/510/EF.Endringer: Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 175, 25 juni 2010 nr. 1053, 8 aug 2011 nr. 812.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov