Forskrift om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseforskriften)

Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 29. april 2022 med hjemmel i lov 20. april 2018 nr. 8 om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseloven) § 5, § 7, § 10, § 11, § 13 og § 25, jf. delegeringsvedtak 11. desember 2020 nr. 2705. Endret ved forskrift 17 jan 2023 nr. 55.

Se forskriften på lovdata.no