Forskrift om kaseiner og kaseinater

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 20. desember 1993 med hjemmel i lov av 17. juni 1932 nr. 6 om kvalitetskontroll med landbruksvarer m.v. § 2 og § 3 og lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790.EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XII nr. 32 (direktiv 83/417/EØF sist endret ved forordning (EF) nr. 1332/2008).Endringer: Endret ved forskrifter 1 mars 1995 nr. 231, 9 jan 2004 nr. 134, 15 juni 2011 nr. 671.

 

Se forskriften på lovdata.no