Forskrift om midlertidig unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid i transportsektoren

Gitt med hjemmel i lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) § 3 annet ledd første punktum

§ 1 Unntak fra forbudet mot konkurransebegrensende avtaler mellom foretak innenfor transportsektoren

Forbudet i konkurranseloven § 10 gjelder ikke for konkurransebegrensende avtaler innenfor transportsektoren som er nødvendige for å sikre opprettholdelsen av samfunnskritiske funksjoner i forbindelse med COVID-19 pandemien.

Samarbeid etter unntaket i første ledd må ikke gå lenger enn det som er strengt nødvendig for å oppfylle formålet med unntaket. Det må i størst mulig grad sikre effektiv ressursbruk og hensynet til forbrukernes interesser.

Samarbeid etter første ledd må meldes til Konkurransetilsynet uten ugrunnet opphold. Meldingen skal opplyse om hvem som samarbeider og kort hva samarbeidet går ut på.

 

§ 2 Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft straks.

Forskriften gjelder i tre måneder eller til den blir opphevet av Kongen eller departementet.