Forskrift om nemnd for prøving av A/S Vinmonopolets beslutninger om innkjøp m.v.

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 16. januar 1996

Nemnda skal gjennom sin behandling sikre at A/S Vinmonopolet likebehandler tilbydere, leverandører og produkter.

Forskrift om nemnd for prøving av A/S Vinmonopolets beslutninger om innkjøp m.v.

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 16. januar 1996 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 3-1 femte ledd.

§ 1.Formål

Nemnda skal gjennom sin behandling sikre at A/S Vinmonopolet likebehandler tilbydere, leverandører og produkter.

§ 2.Nemndas sammensetning

Nemnda skal ha 4 medlemmer med personlige stedfortredere. Nemndas leder og stedfortreder må fylle kravene etter domstolloven § 54 annet ledd.

Medlemmer og stedfortredere oppnevnes av Sosial- og helsedepartementet for 4 år av gangen. To av medlemmene oppnevnes for 2 år ved første oppnevning.

Godtgjørelsen til nemndas medlemmer fastsettes av Sosial- og helsedepartementet.

§ 3.Nemndas virkeområde

Nemnda kan oppheve en beslutning truffet av A/S Vinmonopolet om prisfastsettelse, om innkjøp av et produkt eller om stansing av videre innkjøp som ikke er i samsvar med forskrift om A/S Vinmonopolets innkjøpsvirksomhet m.v. av 30. november 1995 nr. 938.

Nemnda kan ikke prøve det forretningsmessige skjønn som A/S Vinmonopolet utøver innenfor forskriftens rammer.

§ 4.Frister m.v.

A/S Vinmonopolets beslutninger, jf § 3 første ledd kan bringes inn for nemnda av den som beslutningen retter seg mot, heretter kalt part.

Fristen er 3 uker regnet fra det tidspunkt vedkommende er blitt kjent med beslutningen eller burde ha skaffet seg kunnskap om denne.

§ 5.Saksbehandlingen i nemnda

En henvendelse om å få en beslutning prøvet av nemnda, legges fram skriftlig for A/S Vinmonopolet. Dersom A/S Vinmonopolet ikke endrer sin beslutning, skal A/S Vinmonopolet snarest og senest innen 3 uker etter at henvendelsen er mottatt, oversende den til nemnda vedlagt sin uttalelse og alle opplysninger og korrespondanse i saken.

Parten skal ha gjenpart av de dokumentene som sendes nemnda. Samtidig skal A/S Vinmonopolet gi parten melding om at mulige merknader må sendes direkte til nemnda innen 3 uker etter at meldingen er mottatt.

Nemnda skal sørge for at saken blir tilstrekkelig opplyst. Den kan innhente opplysninger på den måten den anser hensiktsmessig.

Nemnda behandler henvendelsen på grunnlag av den skriftlige framstilling som partene har gitt og sakens øvrige opplysninger.

§ 6.Dokumentinnsyn

Den som bringer saken inn for nemnda har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter. Dette gjelder også etter at nemnda har avgitt sin uttalelse i saken. Vedkommende har ikke krav på å gjøre seg kjent med dokument som nemnda har utarbeidet for sin interne saksforberedelse.

§ 7.Nemndas avgjørelse

Nemndas avgjørelse treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme.

Uttalelsen skal være skriftlig og begrunnet. Den skal også kort angi tid og sted for nemndas møte, nemndas sammensetning, partenes navn og sakens gjenstand. Partene skal underrettes skriftlig om uttalelsen.

§ 8.Sakskostnader

Hver av partene bærer sine sakskostnader.

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 16. januar 1996.

Tilhørende lov