Forskrift om overgangsregler ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union på Justis- og beredskapsdepartementets områder

Fastsatt ved kongelig resolusjon 10. april 2019 med hjemmel i lov 29. mars 2019 nr. 9 om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union § 1. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet.

§ 1 Virkeområde

Denne forskriften kommer til anvendelse dersom Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland (Storbritannia) trer ut av Den europeiske union (EU) uten en utmeldingsavtale som inneholder en overgangsperiode.

§ 2 Overgangsregler for rettslig samarbeid på strafferettens område

En anmodning om bistand fra Storbritannia mottatt før tidspunktet for Storbritannias uttreden fra Den europeiske union, skal behandles i samsvar med reglene i konvensjon 29. mai 2000 om gjensidig hjelp i straffesaker mellom Den europeiske unions medlemsstater og protokoll av 2001 til denne konvensjonen.

Er en person pågrepet med sikte på utlevering til Storbritannia før tidspunktet for Storbritannias uttreden fra Den europeiske union, kommer reglene i konvensjon 19. juni 1990 om gjennomføring av Schengen-avtalen 14. juni 1985 om gradvis avskaffelse av kontrollen på de felles grenser (Schengen-konvensjonen) til anvendelse.

§ 3 Overgangsregler som følge av at Storbritannia opphører å være bundet av Luganokonvensjonen 2007

Er søksmål reist for norsk domstol før Storbritannias uttreden fra EU, skal uttredenen ikke påvirke anvendelsen av reglene om domsmyndighet i Konvensjonen om domsmyndighet og om anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer i sivile og kommersielle saker med protokoller og vedlegg, vedtatt i Lugano 30. oktober 2007 (Luganokonvensjonen 2007), jf. tvisteloven § 4-8.

Er søksmål reist i Storbritannia før tidspunktet for uttreden, skal rettsavgjørelse avsagt etter dette tidspunkt anerkjennes og fullbyrdes i Norge i samsvar med reglene i Luganokonvensjonen 2007, jf. tvisteloven § 19-16 og tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 andre ledd bokstav f.

Rettsforlik som er inngått eller godkjent i Storbritannia før tidspunktet for uttreden, kan fullbyrdes i Norge i samsvar med reglene i Luganokonvensjonen 2007. Det samme gjelder offentlig bekreftede dokumenter som før tidspunktet for uttreden er utstedt som autentiske i Storbritannia.

§ 4 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

§ 5 Endringer i andre forskrifter

Fra det tiden forskriften trer i kraft gjøres følgende endringer i forskrift 20. desember 1996 nr. 1161 til domstolloven kapittel 11 (Advokatforskriften):

§ 9-1 første ledd skal lyde:

Med EØS-advokat menes enhver som har rett til å utøve virksomhet under en av følgende profesjonelle titler fra sitt hjemland:

Belgia:

Avocat/Advocaat

Danmark:

Advokat

Finland:

Asianajaja/Advokat

Tyskland:

Rechtsanwalt

Frankrike:

Avocat

Hellas:

Δικηγóρoς (Dikigoros)

Irland:

Barrister

 

Solicitor

Island:

Lögmaður

Italia:

Avvocato

Liechtenstein:

Rechtsanwalt

Luxembourg:

Avocat-avoue

Nederland:

Advocaat

Norge:

Advokat

Portugal:

Advogado

Spania:

Abogado

Sverige:

Advokat

Østerrike:

Rechtsanwalt

Estland:

Vandeadvokaat

Latvia:

Zvērināts advokāts

Litauen:

Advokatas

Romania:

Avocat

Bulgaria:

Aдвoкат

Tsjekkia:

Advokát

Slovakia:

Advokát/Komerčný právnik

Ungarn:

Ügyvéd

Polen:

Adwokat/Radca prawny

Slovenia:

Odvetnik/Odvetnica

Kypros:

Δικηγóρoς

Malta:

Avukat/Prokuratur Legali

Ny § 9-1 a skal lyde:

§ 9-1 a Overgangsregler ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union

Britiske borgere med utdannelse fra Storbritannia eller en EØS-stat og EØS-borgere med utdannelse fra Storbritannia, som har fått godkjennelse etter §§ 9-3 til 9-5 før tidspunktet for Storbritannias uttreden fra EU, har rett til å utøve yrket i Norge etter Storbritannias uttreden fra EU. Tilsvarende gjelder for andre personer som omfattes av forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) § 19-37 siste punktum.

Forskriften kapittel 9 gjelder også personer nevnt i første ledd som har søkt, eller det er søkt om godkjennelse for etter §§ 9-3 til 9-5, før Storbritannias uttreden fra EU. Tilsvarende gjelder ut 2029 for personer som er under utdannelse i Storbritannia ved Storbritannias uttreden fra EU eller som starter sin utdannelse i Storbritannia i løpet av 2019.

Personer som før Storbritannias uttreden fra EU har adgang til å yte rettshjelp i medhold av § 10-1 med de britiske titlene «advocate», «barrister» eller «solicitor», jf. § 10-2, har rett til å utøve yrket ut 2020. Personer nevnt i første punktum kan ut 2020 søke om norsk advokatbevilling og autorisasjon som advokatfullmektig etter reglene i §§ 9-3 og 9-4.