Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel av hund, katt og flygehund fra Malaysia og Australia

Fastsatt av Landbruksdepartementet 4. januar 2001 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd, jf. § 19. Jf. EØS-avtalen vedlegg I (vedtak 2006/146/EF).<br> Endret ved forskrifter 15 jan 2004 nr. 332 (bl.a hjemmel), 9 juni 2007 nr. 595 (bl.a hjemmel).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov