Forskrift om Schengen informasjonssystem (SIS-forskriften)

Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 26. juni 2022 med hjemmel i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS) § 23. Endret ved forskrifter 24 aug 2022 nr. 1480, 17 feb 2023 nr. 213.

Se forskriften på lovdata.no