Forskrift om stevneveterinær ved trav- og galoppløp

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 1. oktober 1982 med hjemmel i lov 1. juli 1927 nr. 3 om veddemål ved totalisator, jf. kgl.res. 28. oktober 1977, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, og lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 26, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814. Endringer: Endret ved forskrifter 28 sep 1998 nr. 917, 9 jan 2004 nr. 70, 6 aug 2010 nr. 1147, 16 mai 2011 nr. 506.

Se forskriften på lovdata.no