Forskrift om tildeling og drift ved havbeiteverksemd (havbeiteforskrifta)

Fastsett av Landbruksdepartementet og Fiskeridepartementet (nå berre Fiskeri- og kystdepartementet) 28. august 2003 med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven) § 1, § 2, § 4, § 5, § 6, § 8, § 9, § 11, § 13, § 16, § 17, § 19, § 22 og § 26 og lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 6, § 7, § 8, § 14, § 15, § 19, § 23, § 24, § 25, § 26, § 28 og § 32, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. EØS-tilvisingar: EØS-avtalen vedlegg I kap. I (direktiv 2006/88/EF). Endringar: Endra ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 185, 25 aug 2004 nr. 1214, 14 des 2004 nr. 1655, 22 des 2004 nr. 1801, 28 des 2005 nr. 1731 (heila forskrifta gitt på nytt etter endringar m.a. i heimel), 17 juni 2008 nr. 827, 18 des 2009 nr. 1707, 12 mars 2013 nr. 278.

Sjå føresegna på lovdata.no

Tilhøyrande lov