Forskrift om unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser for polititjenestemenn mv.

Forskriften omhandler unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser for polititjenestemenn.

Forskriften omhandler unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser for polititjenestemenn. 

Fastsatt ved kgl. res. 26. juni 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) §§ 1-2 fjerde ledd og 10-12 niende ledd. Fremmet av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

 

§ 1 Virkeområde

Denne forskriften gjelder for tjenestemenn i politi- og lensmannsetaten med politimyndighet, jf. politiloven § 20, med unntak av tjenestemenn tilhørende påtalemyndigheten, jf. straffeprosessloven § 55 første ledd nr. 3. Videre gjelder forskriften for sysselmannsbetjent/førstebetjent/overbetjent og sivilt ansatte tjenestemenn med stilling som arrestforvarer eller ledende arrestforvarer.

Utenfor forskriften faller lensmenn som ikke inngår i tjenestelister, i tillegg til tjenestemenn med stilling som politistasjonssjef, eller politiinspektør og som ikke har påtalemyndighet.

 

§ 2 Daglig arbeidsfri periode kortere enn 11 timer

I tilknytning til overtidsarbeid mellom ordinært arbeid/aktive tjenestesett kan den arbeidsfrie perioden etter arbeidsmiljøloven § 10-8 første ledd være kortere enn 11 timer i løpet av 24 timer, men ikke kortere enn 8 timer. Forutsetningen for slik kortere arbeidsfri periode er at arbeidet er nødvendig for å dekke oppgaver som er ment ivaretatt etter den ordinære tjenestelisten, og som må utføres.

Forkortet arbeidsfri etter denne paragraf kan ikke benyttes i mer enn to påfølgende hvileperioder.

 

§ 3 Daglig arbeidsfri periode kortere enn 8 timer

I tilknytning til overtidsarbeid kan den arbeidsfrie perioden være kortere enn 8 timer i løpet av 24 timer dersom det ikke har vært mulig å skaffe annet mannskap i tide og dersom:
a) arbeidet må utføres for å verne liv, helse eller vesentlige samfunnsverdier,
b) arbeidet må utføres for å unngå fare for bevisforspillelse i alvorlige saker, eller
c) oppdraget vil kunne avsluttes innen en time.

 

§ 4 Kompenserende hvile og annet passende vern

Når den arbeidsfrie perioden er kortere enn 11 timer i løpet av 24 timer, skal arbeidstaker sikres tilsvarende kompenserende hvileperiode.

For de tilfeller der den arbeidsfrie perioden er kortere enn 8 timer i løpet av 24 timer, skal hver tapte time hviletid som gir under 8 timers hvile kompenseres med 2 timer. I tillegg skal det vurderes om det er behov for å gi annet passende vern. Hvorvidt annet passende vern skal gis må vurderes i forhold til risiko for ulykker, tjenestemannens helse og planlagte aktiviteter.

Kompenserende hvile skal i tilfeller som nevnt i annet ledd normalt gis innen 48 timer. Dersom dette unntaksvis ikke er mulig, skal det i tillegg gis en fridag av normal arbeidsdags lengde. Slik fridag skal avvikles innen 14 dager.

 

§ 5 24-timersperioder

Oppstart av ny arbeidsperiode utløser samtidig oppstart av ny 24-timersperiode dersom arbeidsfri periode på minst 8 timer er avviklet forut for den nye arbeidsperioden. Hvis den arbeidsfrie perioden er kortere enn 8 timer, vil oppstartstidspunktet for ny 24-timersperiode være 24 timer etter at den forrige perioden begynte.

Dersom kompenserende hvile avvikles inn i et ordinært tjenestesett, gjelder oppstart av det ordinære settet som oppstart av 24-timersperioden.

 

§ 6 Antall arbeidsfrie perioder kortere enn 11 timer

Kortere arbeidsfri periode enn 11 timer kan ikke benyttes oftere enn 10 ganger i løpet av 4 sammenhengende uker eller 36 ganger innenfor en periode på 26 uker.

 

§ 7 Arbeid under reservetjeneste

Arbeid under reservetjeneste, annet enn utrykning, som er pålagt av overordnet, av inntil 15 minutters varighet, kan forekomme en gang i løpet av en 24-timersperiode, uten at den arbeidsfrie perioden anses avbrutt.

 

§ 8   Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft fra den tid departementet bestemmer.

Tilhørende lov