Forskrift til utfylling av folketrygdloven § 23-2 tolvte ledd fjerde punktum om fastsettelse og beregning av ekstra arbeidsgiveravgift av ytelser over bestemte grenser (Forskrift om ekstra arbeidsgiveravgift)

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2022 med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 23-2 trettende ledd.

Se forskriften på lovdata.no