Forslag til endring av forskrift om militære forbudsområder innen Sjøforsvaret

Forsvarsdepartementet foreslår å endre forskrift om militære forbudsområder innen Sjøforsvaret.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.09.2023

Vår ref.: 2023/563

Forslaget bygger på en gjennomgang av eksisterende forbudsområder, endrede behov, samt innspill til justering av enkelte forbudsområder fremmet fra både offentlige og private aktører. Formålet med endringen er å sikre Forsvaret tilstrekkelig sjøareal for å gjennomføre nødvendig testing, måling, utprøving etc. Dette er nødvendig for å opprettholde militær operativ evne.

Forslaget innebærer flere justeringer av forbudsområder for å i størst mulig grad sikre sameksistens med øvrige interesser samt endrede behov for Forsvaret. Det er også foreslått å opprette enkelte nye forbudsområder. Forsvarets behov har vært førende for den justering som er foreslått.

Forskriften er hjemlet i lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) § 7-5 og knytter seg til et behov for å sikre Forsvaret tilstrekkelig med områder i sjø til å gjennomføre testing, måling og utprøving med Forsvarets og våre alliertes fartøy og våpenplattformer. Dette er nødvendig for at Forsvaret skal kunne være forberedt og godt nok trent til faktisk å kunne bruke fartøy og våpenplattformer i fred, krise eller krig. Manglende testing, utprøving og målinger vil få konsekvenser for Forsvarets operative evne, og dermed også for rikets sikkerhet og selvstendighet.

Forbudsområdene vil sette begrensninger for annen bruk av de aktuelle sjøområdene. Departementet presiserer imidlertid at det ikke innebærer totalforbud for all aktivitet i områdene. Restriksjonene og Forsvarets virksomhet vil tilpasses andre bruks- og næringsinteresser i områdene så langt som det er mulig rent praktisk og sikkerhetsmessig. Det avgjørende er å finne en så god balanse som mulig mellom de nasjonale sikkerhetsbehov, Forsvarets bruk og behov for områdene, og de øvrige samfunnsinteressene.

Frist for å sende inn høringssvar er 3. september 2023.

Les og svar på høringen her.

Utenriksdepartementet

Samferdselsdepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Amnesty International Norge

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidstilsynet

Arkivverket

Befalets fellesorganisasjon

Brønnøysundregistrene

Den norske advokatforening

Den norske Atlanterhavskomite

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Digitaliseringsdirektoratet

Direktoratet for økonomistyring

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Etterretningstjenesten

Fellesforbundet

Fiskeridirektoratet

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets høgskole

Forsvarets seniorforbund

Forsvarets operative hovedkvarter

Forsvarets sikkerhetsavdeling

Forsvarsmateriell

Forsvarsbygg

Forsvarsstaben

Generaladvokaten

Helsedirektoratet

Hovedorganisasjonen Virke

Universitetet i Oslo

Universitetet i Bergen

Universitetet i Nordland

UiT Norges arktiske universitet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Peace Resarch Institute Oslo

Folk og Forsvar

Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Næringslivets Sikkerhetsråd

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

NITO

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Landsorganisasjonen i Norge

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Norges institusjon for menneskerettigheter

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste

Politihøgskolen

Statistisk sentralbyrå

Tolldirektoratet

Statens havarikommisjon

Kystvakten

Sjøforsvarsstaben

Sjøfartsdirektoratet

Veteranforbundet SIOPS

Justervesenet

Kystverket

Miljødirektoratet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Totalforsvarsforum

Oljedirektoratet

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestland

Sysselmesteren på Svalbard

Riksrevisjonen

Sivilombudet

Regjeringsadvokaten

Norges forsvarsforening

Norges lotteforbund

Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner

Norges Rederiforbund

Norges offisers- og spesialistforbund

Norsk tjenestemannslag

PARAT Forsvaret

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret

Norges Røde Kors

Norsk militærjuridisk forening

Kommunesektorens organisasjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF)

Stavanger kommune

Askøy kommune

Indre Fosen kommune

Tjeldsund kommune

Sortland kommune

NATO FORACS Norway (NFN)

Gassco

Offshore Norge