Høring - forslag til endringer i straffegjennomføringsloven – erstatning for skader under pålagt organisert trening og øvelse i fysisk maktanvendelse og håndtering av kritiske situasjoner

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i straffegjennomføringsloven som gir ansatte i kriminalomsorgen rett på yrkesskadeerstatning for skader som oppstår under en bestemt type form for trening og øvelse.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 13.09.2023

Vår ref.: 23/2875

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i straffegjennomføringsloven som gir ansatte i kriminalomsorgen rett på yrkesskadeerstatning for skader som oppstår under en bestemt type form for trening og øvelse.

Høringsfristen er 13. september 2023.

Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg i høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for eventuelle underliggende etater eller andre som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. Uttalelsene er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.

 

Med hilsen

 

Lise Lehrmann
avdelingsdirektør
                                                                                     Marlis Eichholz
                                                                                     seniorrådgiver

Departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barne- ungdoms- og familieetaten (Bufetat)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Datatilsynet

Digitaliseringsdirektoratet

Domstoladministrasjonen

Finansklagenemnda

Folkehelseinstituttet

Fylkeskommunene

Helsedirektoratet

Helsetilsynet

Høyesterett

Kommunene

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

KRIPOS

Lagmannsrettene

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Statsadvokatembetene

Politidistriktene

Sekretariatet for konfliktrådene

Sivilombudet

Statens sivilrettsforvaltning

Statens pensjonskasse (SPK)

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Statsadvokatembetene

Statsforvalterne

Tilsynsrådene for kriminalomsorgen

Tingrettene

Utlendingsdirektoratet

Advokatforeningen

Akademikerne

Amnesty International Norge

Den norske dommerforening

Den norske legeforening

Den norske Helsingforskomité

Fellesorganisasjonen (FO)

For Fangers Pårørende (FFP)

Forsvarergruppen av 1977

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Gatejuristen

Hovedverneombudet i kriminalomsorgen

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juristforbundet

Jussbuss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens Bymisjon

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Kriminalomsorgens Lederforbund (KLF)

Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY)

Landsforeningen for voldsofre

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

NA – Anonyme Narkomane

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Norges Juristforbund

Norges Politilederlag (NPL)

Norges Røde Kors

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)

Norsk forening for kriminalreform (KROM)

Norsk Psykologforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Politiets Fellesforbund

Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF)

Politijuristene

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

Rettspolitisk forening

Rettssenteret

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Rådet for psykisk helse

SAFO – samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Sametinget

Samfunnsviterne

Stiftelsen Menneskerettighetshuset (Human Rights House Foundation)

Stiftelsen Retretten

Stiftelsen Rettferd

Stine Sofies Stiftelse

Straffedes organisasjon i Norge (SON)

Straffelovrådet

Støttesentrene for kriminalitetsutsatte

UNICEF Norge

Unge funksjonshemmede

WayBack

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Institutt for aktiv psykoterapi (IAP)

Institutt for helse og samfunn (HELSAM)

Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo

Institutt for psykologi, NTNU

Institutt for psykoterapi

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS)

Politihøgskolen

Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sør-Øst Norge

Velferdsforskningsinstituttet NOVA