Høring - forslag til endringer i utlendingsforskriften - vedtaksmyndighet i saker om bortvisning etter EØS-regelverket

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i utlendingsforskriftens regler om vedtaksmyndighet i saker om bortvisning etter EØS-regelverket.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.01.2021

Vår ref.: 19/3912

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til endringer i utlendingsforskriftens regler om vedtaksmyndighet i saker om bortvisning etter EØS-regelverket.

Forslaget innebærer at politiets beslutningsmyndighet for bortvisning av EØS-borgere blir tilsvarende den som gjelder for tredjelandsborgere. Dette innebærer at noen flere saker vil bli behandlet av Utlendingsdirektoratet (UDI) i første instans, og Utlendingsnemnda (UNE) som klageinstans. Politiet vil imidlertid fortsatt ha det saksforberedende ansvaret for sakene.

Frist for å sende inn høringssvar er 22. januar 2021.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten. Høringsbrevet er tilgjengelig elektronisk på www.regjeringen.no/jd.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Spørsmål kan rettes til Kristine Bjørnsund Hosar via kristine.hosar@jd.dep.no eller tlf. 22 24 75 07.

 

Med hilsen

 

Siri Johnsen (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                              Kristine Bjørnsund Hosar
                                                                              seniorrådgiver

Alle departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Barneombudet

Datatilsynet

Domstolsadministrasjonen

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter (NID)

Norad

Politidirektoratet (POD)

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Språkrådet

Statens sivilrettsforvaltning

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda (UNE)

 

Fylkesmennene

 

Advokatforeningen

Akademikerne

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Arbeiderpartiet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bispedømmene (11 stykker)

Demokratene

Den norske dommerforening

Den norske kirke – Kirkerådet

Det liberale folkepartiet

Fagforbundet

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Flyktninghjelpen

Fremskrittspartiet

Helsingforskomiteen

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights Service (HRS)

Høyre

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Islamsk Råd

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)

Kontoret for fri rettshjelp

Kristelig Folkeparti

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kystpartiet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Miljøpartiet De grønne

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Norges Juristforbund

Norges Kommunistiske Parti

Norges politilederlag

Norsk Folkehjelp

Norsk Innvandrerforum

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS )

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Pensjonistpartiet

Peoplepeace

Politiets Fellesforbund

Politijuristene

PRESS – Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Rettspolitisk forening

Røde Kors

Rødt

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Seniorsaken

Senterpartiet

SOS Rasisme

Sosialistisk Venstreparti

UNHCR Stockholm

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Venstre

Vergeforeningen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)