Høring – forslag til nasjonalt program for offisiell statistikk for perioden 2024–2027

Finansdepartementet sender med dette Forslag til nasjonalt program for offisiell statistikk for perioden 2024-2027 på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.01.2023

Vår ref.: 22/5413

Finansdepartementet sender med dette Forslag til nasjonalt program for offisiell statistikk for perioden 2024-2027 på høring.

Gjennom statistikkprogrammet settes rammene for den offisielle statistikken i Norge. Her angis blant annet hvilke områder SSB og andre offentlige myndigheter skal produsere statistikk om. Programmet definerer og avgrenser offisiell statistikk, og dekker økonomiske, demografiske, sosiale og miljørelaterte statistikkområder.

Offisiell statistikk er et kollektivt gode som bidrar til allmenn folkeopplysning og understøtter analyser, forskning, beslutningstaking og generell samfunnsdebatt.

Forslaget til statistikkprogram er, i tråd med § 6 (3) i statistikkloven, utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB) etter samråd med Utvalget for offisiell statistikk. Finansdepartementet mottok tirsdag 1. november 2022 forslag til nasjonalt statistikkprogram for perioden 2024-2027.

Forslaget er hjemlet i statistikkloven § 4 der det heter:

§ 4 Nasjonalt statistikkprogram
Kongen i statsråd skal vedta et flerårig, nasjonalt program for offisiell statistikk som er egnet til å oppfylle formålene beskrevet i § 1. Programmet skal angi hvilke statistikkområder som skal dekkes og hvilke offentlige myndigheter som er ansvarlige for statistikkene. Departementet kan gi forskrift om utarbeidingen av et slikt program.

Vedlagt høringen er også oversendelsesbrev fra SSB som kort beskriver arbeidet med programforslaget og enkelte avveininger som er gjort under utarbeidelsen av programforslaget.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på programmets omfang og innretning, herunder nye, endrede eller bortfalte statistikkbehov knyttet til for eksempel tema eller hyppighet, samt innspill til kilder og metodebruk. Programforslaget angir på hvilke områder det nasjonale valg er begrenset som følge av internasjonale statistikkrav, først og fremst gjennom EØS-samarbeidet.

Høringsfristen er fredag 27. januar 2023.

Vi ber høringsinstansene bruke den digitale løsningen for høringsuttalelser, som finnes under denne høringssaken på regjeringen.no. Uttalelser kan mellomlagres, og det er mulig å laste opp vedlegg. Alle avgitte høringsuttalelser er offentlige etter Offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Øystein Schønberg-Grevbo  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                        Tonje Lauritzen
                                                                                         senorrådgiver

Abelia
Akademikerne
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barne- og familiedepartementet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bioteknologirådet
Brønnøysundregistrene
Den norske advokatforening
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Eiendom Norge
Finansdepartementet
Finanstilsynet
Fiskeridirektoratet
Forsvarsdepartementet
Frischsenteret
Handelshøyskolen BI
Helse- og omsorgsdepartementet
Helsedirektoratet
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Hovedorganisasjonen Virke
Husbanken
Innovasjon Norge
Institutt for samfunnsforskning
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Konkurransetilsynet
KS
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Kystverket
Landbruks- og matdepartementet
Landbruksdirektoratet
Landsorganisasjonen i Norge
Miljødirektoratet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Nasjonalt Folkehelseinstitutt
NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Nord Universitet
Norges Bank
Norges forskningsråd
Norges handelshøyskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for bioøkonomi
Norsk institutt for studier av innovasjon forskning og utdanning
Norsk Journalistlag
Norsk kulturråd
Norsk Redaktørforening
Norske Finansanalytikeres Forening
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oljedirektoratet
Oslo Børs
Oslo Met - storbyuniversitetet
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste
Regelrådet
Riksrevisjonen
Samferdselsdepartementet
Sikt - Kunnspapssektorens tjenesteleverandør
Skattedirektoratet
Småbedriftsforbundet
Statens kartverk
Statens vegvesen - Vegdirektoratet
Teknologirådet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Universitets- og høgskolerådet (UHR)
Utdanningsdirektoratet
Utenriksdepartementet
Utlendingsdirektoratet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund