Forslag til ny forskrift om militær luftfartsmyndighet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2010

Vår ref.: FD

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring et forslag om ny forskrift om militær luftfartsmyndighet jfr. vedlagte høringsnotat.

På bakgrunn av organisatoriske endringer i Forsvaret de senere år er det identifisert et behov for å revidere forskriften av 6. april 1962, blant annet med tanke på å klargjøre hvilken militær funksjon som trer inn ved siden av den militære luftfartsmyndigheten. Forskriften har til formål å gjenspeile dagens militære organisasjon og ivareta oppgavene som militær luftfartsmyndighet på en effektiv og god måte. 

Vi ber adressatene forelegge notatet og utkastet til forskrift for berørte underliggende organer og berørte organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er oppført på adressatlisten. Høringsnotatet er også tilgjengelig på www.regjeringen.no/fd.

Høringsfristen er 15. januar 2010. Høringsuttalelser sendes Forsvarsdepartementet, Avdeling for sikkerhetspolitikk, Postboks 8126 Dep, 0032 Oslo.

Med hilsen

Jarl Eirik Hemmer (e.f.)
spesialrådgiver

Mari Nordmo
rådgiver

Brevet med underskrift (pdf, 55 kb.)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Forsvarsbygg
Forsvarets forskningsinstitutt
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Datatilsynet

Til toppen