Forslag til rettsakter om interoperabilitet mellom systemer som forvaltes av eu-LISA – høring

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.02.2018

Vår ref.: 17/6094

Kommisjonen la den 12.12.2017 frem forslag til rettsakter om interoperabilitet mellom systemer som forvaltes av eu-LISA. Dette gjelder blant annet Schengen-informasjons-system (SIS), EURODAC og VIS. Målet er å lettere kunne oppdage personer med falsk identitet eller flere identiteter og på den måten redusere risikoen for terror og kriminali-tet.

Hovedlinjene i forslagene er å etablere en felles søkeportal, en delt biometribase, et fel-les identitetsregister og et system for varsler ved mistanke om at en person har flere eller falske identiteter.

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette forslagene på høring. Forslagene er Schengen-relevante, slik at Norge vil delta i diskusjonene på alle nivåer i rådsstruktu-ren.

Vi ber særlig om merknader og innspill knyttet til de personvernmessige sidene ved forslagene, samt i hvilken grad disse forslagene vil kunne være egnede som krimin-litets- og terrorforebyggende tiltak.

Forslagene som er lagt frem finnes på følgende lenker:
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171212_proposal_regulation_on_
establishing_framework_for_interoperability_between_eu_information_
systems_police_judicial_cooperation_asylum_migration_en.pdf

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171212_proposal_regulation_on_
establishing_framework_for_interoperability_between_eu_
information_systems_borders_and_visa_en.pdf

Frist for høringen er 20.02.2018.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2587666

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med vennlig hilsen
Dag Egil Adamsen e.f.
avdelingsdirektør

Knut Anders Moi
avdelingsdirektør

Kommisjonen la den 12.12.2017 frem forslag til rettsakter om interoperabilitet mellom systemer som forvaltes av eu-LISA. Dette gjelder blant annet Schengen-informasjons­system (SIS), EURODAC og VIS. Målet er å lettere kunne oppdage personer med falsk identitet eller flere identiteter og på den måten redusere risikoen for terror og kriminalitet.  

 

Hovedlinjene i forslagene er å etablere en felles søkeportal, en delt biometribase, et felles identitetsregister og et system for varsler ved mistanke om at en person har flere eller falske identiteter.

 

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette forslagene på høring. Forslagene er Schengen-relevante, slik at Norge vil delta i diskusjonene på alle nivåer i rådsstrukturen.

 

Vi ber særlig om merknader og innspill knyttet til de personvernmessige sidene ved forslagene, samt i hvilken grad disse forslagene vil kunne være egnede som kriminlitets- og terrorforebyggende tiltak.

 

Forslagene som er lagt frem finnes på følgende lenker:

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171212_proposal_regulation_on_
establishing_framework_for_interoperability_between_eu_information_
systems_police_judicial_cooperation_asylum_migration_en.pdf

 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171212_proposal_regulation_on_
establishing_framework_for_interoperability_between_eu_
information_systems_borders_and_visa_en.pdf

 

Frist for høringen er 20.02.2018.

 

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2587666

 

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

Dag Egil Adamsen e.f.

avdelingsdirektør

 

Knut Anders Moi

avdelingsdirektør

 • Akademikerne
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Banrneombudet
 • Datatilsynet
 • DomstoIadministrasjonen
 • Fagforbundet
 • Forsvarsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Juristforbundet – Norges juristforbund
 • JURK – juridisk rådgivning for kvinner
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Nasjonalt ID-senter
 • Norges lensmanns- og politilederlag
 • Norges Røde Kors
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk organisasjon for asylsøkere – NOAS
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Norsk tjenestemannslag
 • Nårings- og fiskeridepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Politidirektoratet
 • Politiets Fellesforbund
 • Politiets sikkerhetstjeneste
 • Politijuristene
 • Redd Barne
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Samferdselsdepartementet
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger – SEIF
 • Sivilombudsmannen
 • Tekna
 • UNIO
 • Utenriksdepartementet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Utlendingsnemnda
 • YS